จำนวนรายการทั้งหมด : 2624 รายการ

สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563
การประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑๕ กันยายน วันราชมงคล
มอบทุนการศึกษาจาก นายชุมา จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าราชมงคลสุวรรณภูมิ
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓
ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.โท
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนอาชีพสู่วิกฤต COVID - 19
ร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2
บริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร
มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์
ลงนามต่ออายุสัญญาการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU
นำเสนอดาวเด่น KBO ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า
โครงการสายใย PLANT SCIENCES
หารือแนวทางสร้างความร่วมมือความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการปลูกข้าว
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต
ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ทำบุญวันพุธ
“บท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวสุโขทัย”
ทำบุญวันพุธ
“โครงการอบรมในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา”
บท.หันตรา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓