จำนวนรายการทั้งหมด : 2771 รายการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือ
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาสร้างทักษะสู่สถานประกอบการชั้นนำ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) ด้วยระบบวิจัยพี่เลี้ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
พัฒนาศักยภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชนสำหรับอาจารย์
สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจบริการประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอบรมโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินปีที่ ๓
เตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ”
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18