หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
พิธีฉลองกฐินสามัคคี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดการประกวด “RUS Nonthaburi Freshy 2019”

more detail
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

more detail
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 (รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง)

more detail
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วท. กับ CompTIA และ Practice Labs

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

more detail
WOW WOW WOW L-G-B-T เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปผลงานเพื่อชุมชนเเละสังคม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี

more detail
สัมมนาวิชาชีพ

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมสามเรือนโมเดล

more detail
การประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”

more detail
ลงนามการบริการด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง กับ สมาคมนักผังเมืองไทย

more detail
ให้เลือดให้ใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

more detail
สาขาวิชาการบัญชี เป็นเจ้าภาพทำบุญวันพุธ

more detail
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

more detail
ส่งเสริมทักษะสร้างอาชีพการออกแบบโรงเรือน

more detail
พัฒนาทักษะนักศึกษาในสายวิชาชีพ

more detail
คณะศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายใน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

more detail
บุคลากรและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัย

more detail
ส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม

more detail
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายใน

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกันยายน 2562

more detail
สวท.จัดประชุมการสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อที่ มทร.สุวรรณภูมิ
สวท.จัดประชุมการสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อที่ มทร.สุวรรณภูมิ
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
ประกาศ มทร. สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
พิธีทำบุญสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์นักศึกษาวิศวฯ กิจกรรม Home Room

more detail
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

more detail
เกษียณเปี่ยมสุข ๒๕๖๒

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

more detail
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

more detail
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2562

more detail
ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
หารือความช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
more detail
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านดิจิทัลและการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

more detail
เสวนาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

more detail
RUS Freshy ๒๐๑๙

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒/๒๕๖๒

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7
more detail
ประชุมยกร่างข้อบังคับ กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม2562

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บันทึกความเข้าใจ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

more detail
คณะศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
สวท.ถวายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สวท.ถวายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ”

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลบัณฑิตราชมงคล

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

more detail
สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2562
more detail
วิศวฯ จิตอาสาเก็บผักตบชวา บริเวณคลองพระพิมลราชและคลองทวีวัฒนา

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การส่งมอบ การปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้พิการในจังหวัดนนทบุรี ระยะที่ ๑

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

more detail
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

more detail
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
พิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
FEA Freshy 2019

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่

more detail
มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

more detail
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษา

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2562
more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2562

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง uTalk”

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

more detail
มทรส.สุพรรณบุรี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี กับ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

more detail
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒

more detail
KM DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ

more detail
พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๑๐

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

more detail
พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
เกษตรมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”

more detail
ถวายเทียนพรรษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
มทร.ธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และอบรมพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัลและหุ่นยนต์

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
more detail
ประชุมวิชาการ Thailand-Japan Microwave 2019 (TJMW 2019)

more detail
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน ARIT NET ครั้งที่ 5

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา กับ บริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะซี พี ออลล์

more detail
ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

more detail
โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมนักศึกษาพบปะผู้บริหารสร้างความเข้าใจ

more detail
เพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมการออกแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับควบคุม (HMI)

more detail
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้โอวาทนักศึกษา Lions Clubs International Denmark Youth Camp 2019

more detail
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019”

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

more detail
สวท.ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
สวท.จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2562
สวท.จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2562
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2562

more detail
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project 2019 (TDYT)

more detail
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกาศการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ช่วยชุมชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

more detail
นักวิจัยผู้ประสานงานพบพี่เลี้ยง

more detail
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง นักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

more detail
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มทร.ส จัดเข้าค่ายธรรมะ องค์การ นศ.และสโมสร นศ.’ ๖๒

more detail
สวท.จัดประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สวท.จัดประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะ ๕ เดือน

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๒

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

more detail
“กาวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

more detail
มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
สวท.นำผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 เข้ารับช่อดอกไม้จากนายกสภามหาวิทยาลัย
สวท.นำผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 เข้ารับช่อดอกไม้จากนายกสภามหาวิทยาลัย
more detail
พัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

more detail
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) และ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
more detail
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับอาจารย์บรรจุใหม่ ในหัวข้อ “ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

more detail
ระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย

more detail
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าฯ ถวาย รัชกาลที่ ๘

more detail
นายกสภา เยี่ยมชมศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือวิชาการพัฒนาการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2562

more detail
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป และ TCAS รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน
สวท.ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป และ TCAS รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน
more detail
ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ร่วมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2562
more detail
เลื่อน กำหนดการและสถานที่รับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
สวท. จัดการประชุม คณะกรรมการทุจริตในการวัดผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดำริ

more detail
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ 2
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ 2
more detail
สวท.จัดโครงการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
สวท.จัดโครงการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
more detail
“เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดบ้านต้อนรับ “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ

more detail
ประกาศรับสมัคร และ ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

more detail
ยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ ๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

more detail
สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบรับตรงและTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบรับตรงและTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

more detail
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
สวท.จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม

more detail
ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ SME Online ๖๒

more detail
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2562

more detail
“อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

more detail
ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
เก็บมาฝาก ณ ตลาดราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

more detail
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

more detail
สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ ๑

more detail
คณะศิลปศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
สวท.จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
สวท.จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๒

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รู้ทันอัคคีภัย

more detail
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
มอบทุนการศึกษานักกีฬาสร้างชื่อเสียง

more detail
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
สร้างเครือข่ายสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things

more detail
สัมมนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

more detail
โครงการสร้างความร่วมมือกันทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โครงการสร้างความร่วมมือกันทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 4.0

more detail
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคการศึกษา 1/2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชุนและสังคม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอผลงานรางวัลพระราชทาน

more detail
ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรณรงค์เลือกตั้ง

more detail
ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย

more detail
“รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศรับสมัครผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

more detail
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 8
more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษษ 2561 ศูนย์นนทบุรี

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
more detail
สวท.จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
สวท.จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

more detail
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
พัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

more detail
โครงการฝึกอบรมไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐานกับการใช้งานและบำรุงรักษา

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-Based Education
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-Based Education
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ๔.๐

more detail
เตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การจัดการศึกษาแบบ CDIO-based Education

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม “เทศน์มหาชาติ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาวิชาชีพและแลกเปลี่ยนภาษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบนโยบายในการบริหารงานให้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบนโยบายในการบริหารงานให้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก
more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

more detail
ราชมมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5
more detail
ยกระดับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ “ข้าว Rice For Life”

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

more detail
สวท.จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน ร่วมกับพันธมิตรหลัก บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
สวท.จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน ร่วมกับพันธมิตรหลัก บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

more detail
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

more detail
กิจกรรมฐานการเรียนรู้

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2562

more detail
ยกระดับผู้ประกอบการ

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พิธีปิด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พิธีเปิด

more detail
กีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

more detail
โครงการ Youth Camp & Exchange Lions Clubs Denmark & Norway 2019

more detail
“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

more detail
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2561
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
บริหารธุรกิจฯ หันตราเกมส์ คร้ังที่ 10

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

more detail
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
more detail
พิธีปิดมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2562
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม “ของขวัญวันเด็กจากพี่สู่น้อง”

more detail
การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ ๔.๐

more detail
มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
สวท.ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
สวท.ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
more detail
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2561

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือน ธันวาคม 2561

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร สานสัมพันธ์นนท์ ครั้งที่ 1

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาที่ผ่านมา

more detail
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
แถลงข่าวการนำผลงานวิจัยร่วมแสดงในเวทีนานาชาติ2

more detail
มอบอุปกรณ์นิรภัย

more detail
อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร62 11- 13 ธันวาคม 2561

more detail
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมลงนามโครงการ Talent Mobility ของ สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

more detail
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 และ 7th International Symposium on the Fusion Science and Technologies 2018 (ISFT 2018)

more detail
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาต่างประเทศ ณ ศูนย์นนทบุรี

more detail
สวท. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วท. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
“วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

more detail
4 ธ.ค. 61 ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานงานกรุงเก่า “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” 3 ธ.ค. 61

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2561

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือน พฤศจิกายน 2561

more detail
โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม สืบสานประเพณีไทย

more detail
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Lions Clubs International Denmark Youth Camps and Exchange 2019

more detail
ราชมงคลสุวรรณิร่วมงาน Food & Beverage Trade Fair 2018

more detail
สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561
more detail
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

more detail
สื่อมวลชนสัญจร

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการตัดและให้เช่าชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 16 พ.ย.61

more detail
สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561
สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561
more detail
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา วันที่15 พฤศจิกายน 2561

more detail
โครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019

more detail
งานแถลงข่าวงาน “6th Food & Beverage Trade Fair 2018

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาไทย

more detail
สวท.จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบทะเบียนและประมวลผล
สวท.จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบทะเบียนและประมวลผล
more detail
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ คว้า 3 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ

more detail
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ๙ ราชมงคล

more detail
กีฬาภายในคณะเกษตร 7 พฤศจิกายน 2561

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

more detail
การประชุม ผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2561 ณ ศูนย์นนทบุรี

more detail
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

more detail
ฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

more detail
ข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์เดือนตุลาคม 2561

more detail
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

more detail
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
more detail
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จัดบรรยายเรื่อง Interdisciplinary for Telecommunication 2018

more detail
ฝึกอบรมแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่3

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมครผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯ ครั้งที่ 2

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

more detail
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

more detail
เปิดโลกชมรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามร่วมมืองานด้านวิจัยสร้างรายได้สู่ชุมชน

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
RUS FRESHY 2018 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2561
more detail
มทร.รวมใจน้อมรำลึก ร.9

more detail
สวท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
สวท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร ประเภทกลุ่มบุคคล” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนหารศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
ประมวลภาพงานมุทิตาจิต วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ประชุม ทปอ. มทร. ครั้งที่8/2561

more detail
ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ปีการศึกษา 2561

more detail
งานเกษียนอายุราชการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ

more detail
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพผังเมือง

more detail
การประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท.จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก
สวท.จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก
more detail
การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่นนทบุรี ครั้งที่ 1

more detail
การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

more detail
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการ “พี่น้องโยธาพัฒนาชุมชน”

more detail
ประมวลภาพ กิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

more detail
สวท. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
สวท. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Talent Mobility Academy)

more detail
ส่วนลดร้านอาหารสำหรับบัณฑิตและบุคลากร

more detail
ตัวอย่างภาพจองสำหรับบัณฑิต

more detail
ประกาศการทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education
more detail
กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
กำหนดการสัมภาษณ์และปฐมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
การแสดงจากโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงโขน จากศูนย์ศิลปอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงจากสภาวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
สวท. บรรยายให้ความรู้นักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สวท. บรรยายให้ความรู้นักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
การแสดงของนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ศิลปะการแสดงของนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงละครนอก จากคุณจะเด็ด ดาวเด่น ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ศูนย์นนทบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

more detail
สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรม ลิเก จากคณะ ส. สำรวมศิลป์ ลูกบ้านแพน ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงโขน จากคณะโขนครูอ้อ ศูนย์ศิลปอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
มินิคอนสิร์ตจากเปาวลี พรพิมล ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การขอรับเงินมัดจำประกันสัญญา

more detail
การปฐมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2561

more detail
สวท.ดำเนินการจัดอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษา
สวท.ดำเนินการจัดอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษา
more detail
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (TCAS) รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (TCAS) รอบที่ 4 การรับแบบ admissions
more detail
ประกาศศูนย์นนทบุรี เรื่องการเลื่อนกำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การแสดง เพลงแห่เรือ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดง ละครนอก จากคณะ คุณจเด็ด ดาวเด่น ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงจาก โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงโขน จากศูนย์ศิลปะอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงลิเก จาก ส.สำรวมศิลป์ ลูกสาวบ้านแพน ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงจากสภาวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงลำตัด จากคณะคุณหวังเล็ก เสียงทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงละครชาตรี จากคณะอุดมศิลป์กระจ่างโชติ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
มินิคอนสิร์ตจาก ป็อปปี้ ไมค์ทองคำ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงเพลงฉ่อย จากสภาวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงโขน จาก ศูนย์ศิลปอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงจากโรงเรียนวัดพระญาติการาม และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงของนัท มาลิสา จากไมค์ทองคำ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงลิเก เรื่อง สายเลือดไทย จากคณะลิเกดวงเก้า ลูกสาวพ่อแก่ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงพื้นบ้าน และการแสดง โขนรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว เพลงฉ่อย จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองของไทย การแสดงลำตัด จากคณะหวังเล็ก เสียงทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยจากโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ ชุดนารีศรีเวียงพิงค์ ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง นักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบกลาง TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ และรอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
สวท.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบกลาง TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ และรอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "เทคนิคการให้คำปรึกษาวิชาการ"
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "เทคนิคการให้คำปรึกษาวิชาการ"
more detail
สวท.ประชุมคณะกรรมการการจัดการระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2561
สวท.ประชุมคณะกรรมการการจัดการระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2561
more detail
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
more detail
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท
more detail
สวท. จัดประชุมปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
สวท. จัดประชุมปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
more detail
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรหลัก

more detail
ต้อนรับนักวิจัยและนักวิชาการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

more detail
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑

more detail
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (TCAS)
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (TCAS)
more detail
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)

more detail
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มอบเครื่องมือวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์

more detail
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018

more detail
สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
more detail
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับตรงทั่วไป ระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วไป
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับตรงทั่วไป ระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วไป
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
more detail
การแสดงละครนอก จากคุณจเด็ด ดาวเด่น ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแสดงโขน จากศูนย์ศิลปะอ่างทอง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
มรดกภูมิปัญญา ทรงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
more detail
มรดกภูมิปัญญา ทรงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
สวท. จัดโครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย”
สวท. จัดโครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย”
more detail
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

more detail
สวท. ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สวท. ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
more detail
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับตรงทั่วไป ระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วไป และระบบกลาง (TCAS)
สวท. ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับตรงทั่วไป ระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วไป และระบบกลาง (TCAS)
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
more detail
ร่วมประชุมและแข่งขัน ในโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24

more detail
สานฝันการศึกษา

more detail
ศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบทุนการศึกษาให้น้อง

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร แก่ อาจารย์และนักศึกษา ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยฯ

more detail
สวท. จัดโครงการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
สวท. จัดโครงการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและประกวดโฟล์คซอง “ดาวรุ่งสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒”

more detail
เปิดบ้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2561 EVE Open House 2018

more detail
สวท. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา และประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
สวท. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา และประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
more detail
สวท. จัดโครงการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR)
สวท. จัดโครงการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR)
more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

more detail
ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เปิดบ้านวิชาการ W.P. Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านอุดมศีล(Open - House) และแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโบราณสถานมรดกโลก

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ในงาน Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

more detail
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.

more detail
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
more detail
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิด ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ๑๒ สถาบัน

more detail
เวทีสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งครอบครัว “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ ๑

more detail
MOU โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ระหว่าง กับ มทร.สุวรรณภูมิ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

more detail
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA) และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (NCOST)

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561
more detail
กำหนดการเปิดระบบคำนวณภาระงาน รอบ 1/2560 สายวิชาการและสนับสนุน

more detail
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ

more detail
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ || โครงการค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและสังคม

more detail
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
more detail
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”

more detail
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560

more detail
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camps and Exchange 2018

more detail
โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. MOU การพัฒนาการจัดการศึกษางานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560
สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดโครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

more detail
การประชุมวิชาการราชมงคลเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิฯ สร้างเซนเซอร์ตรวจสอบโบราณสถานชิ้นแรกของไทย

more detail
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ จัดโครงการเปิดบ้าน ปลูกกล้า TDE ครั้งที่ 2

more detail
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

more detail
โครงการนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ครั้งที่ ๑

more detail
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม)

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
คณะวิศวกรรมฯ ออกแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
more detail
งาน Thailand e-Commerce Week 2017 (สนใจเข้าร่วมงาน คลิก)

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2560
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2560
more detail
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลตำบลราชคราม
2-11-60
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ MOU กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2-11-60