หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย โรงงานน้ำตาลประจำปีการผลิต ๒๕๖๓/๒๕๖๔

more detail
โครงการประกวดสหกิจและจัดแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจ ปีการศึกษา 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาสร้างทักษะสู่สถานประกอบการชั้นนำ

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

more detail
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์

more detail
พัฒนาศักยภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชนสำหรับอาจารย์

more detail
สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐

more detail
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวประเพณี

more detail
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

more detail
จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจบริการประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมอบรมโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินปีที่ ๓

more detail
เตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ”

more detail
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

more detail
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18

more detail
ผอ สวพ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย ครู คือทางออกของประเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

more detail
สวพ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

more detail
ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ

more detail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่

more detail
การประชุมผลการปฎิบัติงาน ปี 2563 และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงาน ปี 2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพิธีวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑

more detail
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ

more detail
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

more detail
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกทักษะนักศึกษาเครื่องกลระบบรางอย่างมืออาชีพ

more detail
ร่วมออกบูธมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย

more detail
มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะนักศึกษาจัดประกวดเขียนแผนธุรกิจ

more detail
นิทรรศการภาพถ่าย

more detail
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

more detail
ศิลปข้ามวัฒนธรรม

more detail
มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนและประกันภัย

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

more detail
โครงการประกวดแผนธุรกิจ

more detail
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

more detail
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2563

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปรจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

more detail
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
นิทรรศการอนุรักษ์สายน้ำและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร

more detail
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ครั้งที่ 3

more detail
การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมหรรณพาราม

more detail
ประชุมหารือการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

more detail
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล

more detail
Leadership

more detail
ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม”

more detail
“โครงการแบ่งปันก้าวนี้เพื่อน้อง”

more detail
“โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR”

more detail
“Up Expo 2021”

more detail
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

more detail
โครงการปลูกต้นไม้ วันโปลิโอโลก 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ร่วมประชุมหารือ อว. แนวทางบริหารจัดการการเดินทางระหว่างประเทศ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

more detail
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

more detail
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานประกอบการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติอย่างยั้งยืน

more detail
กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำสนธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ร่วมเสวนาเผยกลยุทธ์สร้างธุรกิจ MICE กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
กบส.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

more detail
ทอ.ผู้บริหารพบปะนักศึกษา

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
more detail
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ”
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ”
more detail
มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมใจใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ปี๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

more detail
ฉลองกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

more detail
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

more detail
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

more detail
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

more detail
บำเพ็ญประโยชน์ วัดสุวรรณดาราราม

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมผู้นำนักศึกษา “หัวใจทำความดีเพื่อความดี”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นทอดกฐินสามัคคีทางน้ำ

more detail
ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนผู้นำนักศึกษาพัฒนาชมรม

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
“ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙”

more detail
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”

more detail
โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่

more detail
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ บริษัทวอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

more detail
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ

more detail
ศึกษาดูงานการผลิตโคเนื้อ (Beef Production)

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรายการงบลงทุน ปี ๒๕๖๔

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

more detail
ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแนะแนว ปี ๒๕๖๔

more detail
ประกาศ เรื่อง การทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ศูนย์นนทบุรี

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2563

more detail
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน

more detail
อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วย Application Kasetforecase รุ่น 1/63 ( เกษตรวิวัฒน์ Start Up )

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกประสบการณ์ผู้ประกอบการรายใหม่

more detail
แข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร

more detail
บรรยายพิเศษสร้างผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

more detail
กบส.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม

more detail
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการแบบ New Normal

more detail
แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ

more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข

more detail
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ๑๕๐ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"

more detail
รับมอบข้าวสารขวัญถุง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

more detail
แนะแนวการศึกษา โรงเรียนปากกรานพิทยา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดเห็นพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

more detail
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563
more detail
การประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
๑๕ กันยายน วันราชมงคล

more detail
มอบทุนการศึกษาจาก นายชุมา จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ

more detail
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.โท

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนอาชีพสู่วิกฤต COVID - 19

more detail
ร่วมแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2

more detail
บริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร

more detail
มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์

more detail
ลงนามต่ออายุสัญญาการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

more detail
นำเสนอดาวเด่น KBO ปี 2563

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า

more detail
โครงการสายใย PLANT SCIENCES

more detail
หารือแนวทางสร้างความร่วมมือความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและการปลูกข้าว

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต

more detail
ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
“บท. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวสุโขทัย”

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
“โครงการอบรมในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา”

more detail
บท.หันตรา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ประกวด Freshy ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๓

more detail
นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ โครงการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐

more detail
ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

more detail
ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกอาชีพศึกษาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมแผนพัฒนางานสำนักงานอธิการบดี

more detail
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
more detail
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งผลงานด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 สำหรับสถานบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษา
สวท. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ส่งผลงานด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 สำหรับสถานบันการศึกษา ในเครือข่ายสหกิจศึกษา
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนสิงหาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนสิงหาคม 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว Green Office

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมส่งเสริมพัฒนาคนสู่มาตรฐานอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP

more detail
สาขาวิชาการจัดการ หันตรา สาธิตวิธีการทำหมอนหลอด

more detail
“ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ”

more detail
ปรึกษาหารืองานโครงการในพระราชดำริ อพ.สธ.

more detail
พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวิจัยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

more detail
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันกฎหมาย

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์

more detail
“ทำบุญวันพุธ”

more detail
ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกุ้งก้ามกรามองครักษ์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาออนไลน์

more detail
“พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนการศึกษานักศึกษาปัจจุบัน

more detail
“โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน”

more detail
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS)

more detail
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา SQL

more detail
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา Python รุ่นที่ ๓

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

more detail
กำหนดการสัมภาษณ์และปฐมนิเทศ ระบบออนไลน์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ๒๕๖๓

more detail
แจ้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ”

more detail
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

more detail
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า รับการตรวจประเมิน SAR”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาการสร้างภาพลักษณ์ในการอยู่ร่วมกัน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานฟาร์ม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถ่ายทอดองค์ความรู้สู้สถานการณ์ COVID -19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างงานผู้ได้รับผลกระทบCOVID – 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมแห่งแรกในประเทศไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล

more detail
ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ๙ แห่ง

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมิน SAR”

more detail
“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร รับการตรวจประเมิน SAR”

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

more detail
เสวนา “เกษตรและอาหารปลอดภัย สำคัญไฉน”

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจสื่อและเทคโนโลยี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์กรคุณธรรมเเละชุมชนคุณธรรมต้นเเบบ ระดับจังหวัด

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2563

more detail
มอบนโยบายและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่สอง

more detail
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

more detail
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

more detail
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

more detail
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์

more detail
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศูนย์สุพรรณบุรี)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศูนย์นนทบุรี)

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ

more detail
ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

more detail
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17

more detail
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

more detail
อบรมเพิ่มทักษะเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

more detail
พัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
เปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

more detail
รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกเทปรายการวันนี้ประเทศไทย

more detail
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

more detail
การประชุมการจัดทำคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพาเที่ยว”

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) ระยะ ๒ รอบที่ 3

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) ระยะ ๒ รอบที่ 3

more detail
อบรมพัฒนานักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

more detail
Workshopจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลการทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

more detail
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วว. พัฒนามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่สากล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน RUS SMART SERVICE

more detail
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกรายการวันนี้ประเทศไทย

more detail
“โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ปีการศึกษา 2563”

more detail
คณะศิลปศาสตร์เตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน

more detail
เสวนาเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลา

more detail
อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

more detail
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ สยามคูโบต้า เปิดศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี แก่ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

more detail
อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.

more detail
การเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีราชมงคลธัญบุรี

more detail
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลการทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

more detail
โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2563

more detail
โครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

more detail
ประชุมหัวหน้างานเพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

more detail
ประชุมกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 6/2563

more detail
“ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง”

more detail
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประการผลการคัดเลือกบุคคลโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) ระยะ ๒ รอบที่ 2

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประการผลการคัดเลือกบุคคลโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) ระยะ ๒ รอบที่ 1

more detail
ประกาศกำหนดการทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มเติม

more detail
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้

more detail
ซุ้มปันใจ เพิ่มความสุขสู้วิกฤต COVID – 19

more detail
โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน Online มมร.มวก.

more detail
ถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดินการกุศล

more detail
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2563

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

more detail
ครบรอบวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
เลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

more detail
บำเพ็ญประโยชน์

more detail
ประกาศกำหนดการรับชุดอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 ศูนย์นนทบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2563

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานตามปกติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

more detail
รับมอบหน้ากากเฟซชิลด์ สู้วิกฤต COVID – 19

more detail
สวท.ตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สวท.ตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการทำงานวิจัย เรื่อง พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่องานทางด้านปศุสัตว์

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชเสพติด

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งตู้ปันสุขช่วยภัยโควิด-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมสู้วิกฤติ COVID - 19

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

more detail
หนุนเกษตรกรค้ากล้วยไม้ ปันรอยยิ้มสร้างกำลังใจสู้วิกฤต COVID - 19

more detail
บันทึกเทปสัมภาษณ์ทางสถานีข่าวเอทีวี ถอดบทเรียนจากวิกฤตการณ์ COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2563

more detail
รับมอบแอลกอฮอล์

more detail
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว

more detail
การประชุมการจัดตั้งศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ๒/๒๕๖๓

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และสมาคมศิษย์เก่ามทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

more detail
กำหนดการส่งใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทางไปรษณีย์
กำหนดการส่งใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทางไปรษณีย์
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง เลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

more detail
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19 อย่างต่อเนื่อง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19

more detail
การประชุมการจัดตั้งศูนย์ Agritech And Innovation Center (AIC) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

more detail
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19อย่างเคร่งครัด

more detail
กบว.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

more detail
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19

more detail
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
กบส.เพิ่มมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2563

more detail
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าฉีดพ่นยาป้องกัน COVID-19 ณ วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมปรับตัวสู่วิกฤติ COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19อย่างเคร่งครัด

more detail
ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
more detail
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19อย่างเคร่งครัด

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรีคุมเข้มคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
more detail
ศูนย์วาสุกรีงดใช้สนามกีฬาทุกชนิด ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19

more detail
การป้องกัน ไวรัส Covid -19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างองค์ความรู้ต้านไวรัส Covid -19

more detail
ศูนย์วาสุกรีวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

more detail
อบรมการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
อธิการบดีตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
“อบรมการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส covid-19”

more detail
ผอ.กบว นำทีมบุคลากรตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

more detail
ประกาศแจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

more detail
ประชุมกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 3/2563

more detail
คณะบริหารธุรกิจฯ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมป้องกันเชื้อโรค

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไทยรับเทค จำกัด
16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 เดือน เมษายน 2563
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563
more detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

more detail
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลล้างมือแก่กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

more detail
ร่วมอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
รางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ"

more detail
แจ้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

more detail
สวท.จัดประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
สวท.จัดประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(EDC)
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด

more detail
“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563”

more detail
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม AIC ต้นแบบแห่งแรก ณ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
พิธีเปิดโครงการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับมอบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจด้านประชาสัมพันธ์ อว.

more detail
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ

more detail
สวท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 5
สวท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 5
more detail
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

more detail
“ทำบุญวันพุธ”

more detail
“งานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2”

more detail
“ขอบคุณบริษัทมิตซูไทยธาดา จำกัด”

more detail
ประชุมคระกรรมการงานวิ่ง “Wasukri Mini Marathon 2020”

more detail
“ทำบุญวันพุธ”

more detail
“Hand-On Experience ณ โรงเรียนบางปะหัน”

more detail
มอบรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ”

more detail
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ๒/๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีวิชาการ

more detail
“งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๑”

more detail
“การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง”

more detail
การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

more detail
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ

more detail
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแบ่งปันสังคม “น้องอิ่ม พี่สุข”

more detail
บท. หันตรา พี่น้องคล้องสัมพันธ์เราร่วมกันการจัดการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Open House ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะนำแนวการศึกษา“ธัญรัตน์นิทรรศ ๖๒”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงาน “สิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

more detail
บริหารฯ หันตรา เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์เพื่อชุมชน

more detail
ราตรีฟ้า - ขาว 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อ

more detail
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

more detail
กำกับติดตามหลักสูตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา “สารภีรวมใจเปิดโลกวิชาการ”

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ทอ.อบรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2563

more detail
ผลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ”

more detail
โครงการพัฒนามาตราฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8
more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเทศและร่วมลงนามบริษัท จีเอเบิล จำกัด

more detail
เข้าร่วมประชุมและรับรางวัลโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ทอ.พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

more detail
ประเมินผลการดำเนินงาน

more detail
โครงการจัดการความรู้บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพสู่สถานประกอบการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมพัฒนาพื้นฐานอาชีพบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

more detail
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562
ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562
more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔

more detail
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบางบัวทอง

more detail
เตรียมความพร้อมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างรอยยิ้มวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

more detail
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗"The Sun Games 2020"

more detail
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

more detail
พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ทอ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓ นายมีชัย ฤชุพันธุ์

more detail
ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

more detail
เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ร่วมแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์”

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กราบสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล

more detail
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

more detail
ถวายราชสักการะเนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนามหาวิทยาลัยไทย

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวามคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2562

more detail
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดอบรมภาษาและการสื่อสาร

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสัมมนาเป้าหมายความเป็นสากลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

more detail
ส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2562
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2562
more detail
รายงานผลการดำเนินงาน

more detail
มอบวุฒิบัตรอบรมกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน

more detail
ครบรอบ ๒๐ ปี “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ” ๒๕๖๒

more detail
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๕

more detail
กีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๕

more detail
“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรำลึกเนื่องในวันประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยามรดกโลก

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมหารือ จีน – ไทยอุตสาหกรรมไทย ๔.๐”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแสดงความจงรักภักดี “พิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค”

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๑/๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
"โครงการพัฒนาคูน้ำ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

more detail
กีฬาศิลปศาสตร์เชื่อมความสัมพันธ์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงค์รวมพลังสร้างความดี Good Guy Run 2019

more detail
สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน
สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแสดงนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

more detail
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน มทร.อีสาน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

more detail
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกิจการนักศึกษา

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
สารสนเทศจัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ

more detail
พิธีมอบธงสี “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

more detail
กบว.เป็นเจ้าภาพทำบุญทุกวันพุธแรกของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมจัด Wasukri MiniMarathon ครั้งที่ ๒

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ/อาชีพ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

more detail
การประชุมรับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
more detail
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีและโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

more detail
มอบรางวัลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งมอบบ้าน โครงการต่อบ้านเติมฝันบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ

more detail
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นแลกเปลี่ยนรู้ทางการศึกษานานาชาติ

more detail
โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service
โครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

more detail
เสริมศักยภาพสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialogflow

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มศักยภาพนิสิตสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมวิ่งการกุศล “สานพลังเพื่อผู้ติดเชื้อเอดส์”

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/ 2562
more detail
ต้อนรับผู้อบรมผลิตอิฐก่อสร้าง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจจิตอาสาพัฒนา “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

more detail
๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Pay Out Japan. Co., Ltd.

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2562

more detail
มอบนโยบายการทำงาน

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3-2562
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2-2562

more detail
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตรนักศึกษาช่างตัดผม

more detail
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา
สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา
more detail
องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานภาคการศึกษาที่ 2-2562

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ

more detail
ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ บ่มเพาะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
พิธีฉลองกฐินสามัคคี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดการประกวด “RUS Nonthaburi Freshy 2019”

more detail
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

more detail
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 (รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง)

more detail
การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคกลาง

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วท. กับ CompTIA และ Practice Labs

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

more detail