หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกุ้งก้ามกรามองครักษ์

 

 ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกุ้งก้ามกรามองครักษ์

             อาจารย์วิชัย มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์กุ้งก้ามกรามองครักษ์ อาจารย์ยุพิน  พูนดี และดร.มัทธูร่า  ละไบเด็น อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์กุ้งก้ามกรามองครักษ์ เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุมชนภายหลังการดำเนินโครงการ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนและแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี                   

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready