หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา SQL

โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming

ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษา SQL

           ดร.สุวุฒิ ตุ้มทองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับทักษะบุคลากร ด้านProgrammingด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษาSQL (Structured Query Language)เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน กับฐานข้อมูล ตั้งแต่การจัดการข้อมูลไปจนถึงการดึงข้อมูลออกมาใช้งาน ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa)ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ได้มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑๔– ๑๖ และ๒๒ -๒๓สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์กรณ์ บุปผาโสมตระกูลอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศูนย์นนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมบุคลากรด้านโปรแกรมมิ่ง โดยเน้นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านโปรแกรมมิ่ง ในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๑๗มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ข้อมูล /ภาพ:อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready