หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาการสร้างภาพลักษณ์ในการอยู่ร่วมกัน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนาการสร้างภาพลักษณ์ในการอยู่ร่วมกัน

         สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดกิจกรรมเสวนาการสร้างภาพลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เรียนรู้กฏระเบียบวินัย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกษสิริ  ศักดานเรศว์ อาจารย์นนทลี  บัญทัด การุณศิริ อาจารยวุฒิศาสต์  คำคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  รัตนบุรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมนนทรี  ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ: ปัฌชา  บท. จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready