หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

                ดร.อนุรักษ์  เมฆพะโยมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้และกระบวนการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาและผู้นำนักศึกษามีทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนำระบบรวมทั้งกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้พัฒนากิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนะ  กร่ำกระโทก ที่ปรึกษาอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑”  เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready