หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

 

 

โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming

ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

            ดร.สุวุฒิ ตุ้มทองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้านProgrammingด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลักสูตรภาษา Pythonรุ่นที่ ๑ ซึ่งอบรมผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa)ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ ได้มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร และเป็นวิทยากรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙และ ๒๕ – ๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อฝึกอบรมบุคลากรด้านโปรแกรมมิ่ง โดยเน้นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านโปรแกรมมิ่งในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๑๗มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ข้อมูล :อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready