หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ 

ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีโครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา     ทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่างเทศกาลวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

ในปี ๒๕๖๓นี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจำนวน ๕คน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลความประพฤติดี ได้แก่

นายปริญญา แสงไวย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล รางวัลนี้แสดงถึง           การประพฤติดี มีคุณธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษารักการทำกิจกรรมจิตอาสา ในปีนี้กระผมได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำกิจกรรม เช่น สอนให้เรามีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความอดทน ความคิด    ในทุกๆ ด้าน ทำให้ได้รับการยอมรับจากพี่น้องนักศึกษา รางวัลนี้เป็นของทุกคนที่คอยสนับสนุนผม ผมอยากให้น้องๆ นักศึกษา นำสิ่งนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี ผมขอขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ อีกทั้งสมาชิกองค์การนักศึกษาทุกคน”

นายจิรายุ หงส์น้อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือก         ให้เข้ารับรางวัล จะไม่มีรางวัลนี้หากไม่ได้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแลด้านกิจกรรม       ขอบคุณครับ”

นายภาณุพงศ์ เพ็ชรนิลคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่เข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ กระผมได้รับโอกาสในการทำหน้าที่ต่างๆ ได้พัฒนาศักยภาพรอบด้านยิ่งขึ้น เพื่อทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ     และสังคม ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับนักศึกษาคนนี้ได้พัฒนาความสามารถต่อไป”

นางสาวกมลชนก นาคพันธ์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการตลาด “ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ก้าวมาเป็นผู้แทนนักศึกษาเข้ารับรางวัล ขอบคุณครอบครัว องค์การนักศึกษาที่ช่วยผลักดัน และสั่งสอนดิฉันมา ขอบคุณโอกาสดีๆ   ที่หยิบยื่นมาให้แก่ดิฉันได้ขึ้นมามีบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ สัญญาจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง จะซื่อสัตย์ต่อตนเองและจะประพฤติตนเป็นคนดี  ต่อมหาวิทยาลัยฯ และสังคม จะยึดคำปฏิญาณที่ว่าจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน”

นางสาวจุติพร กุมภะสิงห์คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล “รางวัลนี้เปรียบเสมือนสิ่งสำคัญที่แสดงถึง      การทำความดีตลอดระยะเวลาแห่งการเป็นนักศึกษา และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป ไม่ละเลยการประพฤติดี            ดิฉันขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมหาวิทยาลัยฯ ที่คอยสนับสนุนให้โอกาส ขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ ที่ให้กำลังใจและ            ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ”

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready