หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี แก่ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี

แก่ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

 

        ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี แก่ นายปริญญา แสงไวย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนายจิรายุ หงส์น้อยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายภาณุพงศ์ เพ็ชรนิลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นางสาวกมลชนกนาคพันธ์สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวจุติพร กุมภะสิงห์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์เนื่องจากได้รับรางวัลความประพฤติดี สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี



Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready