หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศแจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ประกาศแจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

         เรียน   ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยทุกท่าน

               ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จะดำเนินการตัดไฟฟ้าชั่วคราว เวลา 09.00 น. – 12.00 น. บริเวณอาคาร 19 (อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคาร 20  และอาคาร 21 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณอาคาร 21 จึงมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซึ่งมีผลกระทบต่ออาคารดังกล่าว นั้น

                 ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว
มีผลต่อห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งกระทบต่อระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศในการให้บริการบางส่วนในช่วงเวลาดังกล่าว

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready