หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประจำปีการศึกษา 2562

                       1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบสิทธิของตนเอง ณ สัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร ของตน ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 หากพบว่าไม่มีชื่อปรากฏ ในบัญชีบุคคลผ่อนผันฯ ของสัสดีจังหวัด นักศึกษา ต้องแจ้งหน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานบริการและส่งเสริมการศึกษา ทราบโดยทันที ทั้งนี้การขอผ่อนผันฯ ต่อสัสดีจังหวัดเป็นเพียงการเตรียม ความพร้อมทางบัญชีทหารฯ เท่านั้น ยังไม่ถือว่าจะได้รับการผ่อนผันโดยสมบูรณ์ จนกว่านักศึกษาจะไป รายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ

                     2. นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปีตามที่กําหนดไว้ใน หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จนกว่าจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษา เช่น สําเร็จการศึกษา ลาออก หรืออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยในวันรายงานตัวให้นําเอกสารฉบับจริง ได้แก่ ใบสําคัญทหาร (แบบ สด.9) , หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ,บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐาน การสําเร็จการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้วและต้องเข้าทําการคัดเลือกในปีนั้น) เพื่อใช้สิทธิในการลดวัน ราชการทหารกองประจําการ กรณีนักศึกษาไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะมีความผิดฐานขาดการตรวจเลือกฯ ตาม กฎหมาย มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปีและ ถูกกําหนดให้เป็นทหารโดยไม่มีสิทธิจับสลากตรวจเลือกทหารในปีถัดไปทันที

                    3. นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ ในปีที่เข้าตรวจเลือกฯ ปีแรกแล้ว ปีต่อไปไม่ต้องยื่นเรื่องขอ ผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี

                    4. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์นักศึกษา จะต้องแจ้งต่อสัสดีอําเภอตามภูมิลําเนาทหารทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษาลาออก พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาหรืออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์เพื่อที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในคราวต่อไป 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก!!

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready