หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมเนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอีกวาระหนึ่ง (ตั้งแต่วันที่ ๑๘มกราคม ๒๕๖๓)ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่๒/ ๒๕๖๓เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง:อภิเษก 

จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready