หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ทอ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

 

ทอ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง ๕ สาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ และนำความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                                                      

                                                                                                 ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready