หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

 

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรับเกียรติจากคุณสมโภชน์ ชุ่มหฤทัยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัทไทยมาร์โซล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน”เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร  ชั้น ๒ อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ



Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready