หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๑/๒๕๖๓

 

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๑/๒๕๖๓

             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราเมื่อวันพุธที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น ๒ อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/ จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ


                Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready