หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

 

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน เป็นวันที่ ๒ โดยได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มที่ ๖ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้แทนชุมชน กลุ่มที่ ๗ อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร กลุ่มที่ ๘ นักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                       

  ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready