หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สรุปแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561


  1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

โครงสร้างหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงานภายใน

 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready