หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
ประกาศ มทรส. เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด
ประกาศขยายเวลากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา
รายละเอียด
กำหนดการสำหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา
รายละเอียด
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (ศูนย์นนทบุรี)
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
ประกาศ มทร.ส.เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
ผอ.สวพ. ได้รับรางวัล ISFT FAA ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ
รายละเอียด
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
รายละเอียด
นักวิจัยจาก มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลด้านการวิจัย จากการประชุมวิชาการนานาชาติ
รายละเอียด
ผอ.สวพ. ได้รับการเชิญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกียงซัง เพื่อเป็นศาสตราจารย์รับเชิญในการบรรยายพิเศษ
รายละเอียด
The 6th International Symposium on the Fusion Science and Technology
รายละเอียด
กำหนดการเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2560)
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS61) ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
บูรณาการเรียน เพื่อบริการวิชาการชุมชน เข้มแข็ง
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ)
รายละเอียด
วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทฯ (เพิ่มเติม3)
รายละเอียด
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหารระดับคณะ หลักสูตรนักบริหารหลักสูตร วท. มทรส. รุ่นที่ 1
รายละเอียด
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตของประเทศไทย หลักสูตร Cloud Computing เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
รายละเอียด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังความรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e–Learning
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ “เปิดโลกความรู้ ก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ”
รายละเอียด
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 5/2559
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักศึกษาเข้าแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณระดับโลก
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

  ราชมงคลสุวรรณภูมิ_อาศิรวาท 12 สิงหาคม 2560
  มทร.สุวรรณภูมิ น้อมนำศาสตร์พระราชา

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด >>
\
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม2)

more detail
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2560
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

more detail
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐”

more detail
การประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมการทำขนมไทยโบราณ

more detail
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพร

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ดูทั้งหมด >>
ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส.

Web Link
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready