หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา ใช้คะแนน
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับวุฒิ ปวช./ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ
รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิ่มช่วงเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ระดับ ปวส. รอบที่1 และปริญญาตรี รอบที่3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่2 โควตา ใช้คะแนน
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download

รอบรั้วสุวรรณภูมิ
พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รายละเอียด
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รายละเอียด
เก็บมาฝาก ณ ตลาดราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
รายละเอียด
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน
รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.
รายละเอียด
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
รายละเอียด
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ
รายละเอียด
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด
กิจกรรมการจัดการความรู้
รายละเอียด
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562
รายละเอียด
สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
รายละเอียด
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ ๑
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์
รายละเอียด
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓
รายละเอียด
กิจกรรมการจัดการความรู้
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>


Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด >>
\
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561
ค้นพบ 6 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

more detail
วันจักกรี 6 เมษายน

more detail
คณะศิลปศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ดูทั้งหมด >>
ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส.

Web Link
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready