หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รายละเอียด
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่ องคมนตรี
รายละเอียด
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรม 5ส + 3 Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๔ (Cabling Contest Final Round 2016)
รายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5ส + 3 ศูนย์นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
สวท.จัดประชุม “การจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558”
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1 มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้า
รายละเอียด
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การแปรรูปมันเทศ
รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะเทคโนโลยีเกษรฯสำรวจบริบทชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน
รายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รายละเอียด
สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6/2559
รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปขนมโบราณ
รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
รายละเอียด
จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็น
รายละเอียด
โครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น “สืบสานองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา เดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>


Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559 (เพิ่มเติม 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559 (เพิ่มเติม 2)
more detail
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม รอบ2)

more detail
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ เงินรายได้ ครั้งที่1/2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559
ค้นพบ 5 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 รายการ (เครื่องถ่ายแบบแปลน ย่อ-ขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า A0 พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง ครั้งที่ 3)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ราคากลางครุภัณฑ์ห้องบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
ค้นพบ 4 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

more detail
พิธีทำบุญและร่วมแสดงมุทิตาจิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
การประกวด Freshy Boy Freshy Girl and Miss Violet 2016

more detail
นำน้ำดื่มที่ได้รับการร่วมสนับสนุนจากบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา

more detail
โครงการจัดแสดงนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ ด้านอาเซียนศึกษา เรื่อง อาเซียน คือ เรา เรา คือ อาเซีย

more detail
โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” และแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
วันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ดูทั้งหมด >>
ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส.

Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 8) จำนวน 1 โครงการ
  - โครงการศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
  - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 2)
  - โครงการจ้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3
  - โครงการจ้างปรับปรุงสาธารณูปโภค ศูนย์หันตรา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.