หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
รายละเอียด
นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือขนานการก้าวเดิน ก้าวใหม่สู่สังคม
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ “มอบเครื่องย่อยกิ่งไม้”
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งเสริม ใส่ใจสุขภาพผู้พิการทางสมอง
รายละเอียด
นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบเครื่องกายภาพบำบัด สำหรับผู้พิการ
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
รายละเอียด
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคและการแสดงผลงานการสื่อสาร
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สามารถ ต่ายขาว
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม2)
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา ตอบรับความต้องการยุค Thailand 4.0
รายละเอียด
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้ โอวาท นักศึกษา Lions Clubs International Denmark Youth Camp 2017
รายละเอียด
โครงการบรูณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการก้าวใหม่สู่การเป็นสหกิจศึกษา 4.0
รายละเอียด
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
ประกาศ มทร.ส. เรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เปิด“ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน”
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
สวท. จัดประชุม “แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561”
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียด
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด
มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มอบเครื่อง TS Power Press 80 Ton
รายละเอียด
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรภายในคณะวิศวฯ
รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
รายละเอียด
กำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
รายละเอียด
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด
โครงการอบรมโดยสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าสถานประกอบการ ครั้งที่ ๓
รายละเอียด
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
รายละเอียด
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากงาน“45th International Exhibition Invention of Geneva” ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>


  การแถลงข่าว "ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่"

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด >>
\
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม2)

more detail
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1)

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1)

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2556
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ค้นพบ 6 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

more detail
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐”

more detail
การประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมการทำขนมไทยโบราณ

more detail
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพร

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์นนทบุรี

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมิพลอดุลยเดช

more detail
โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีที่ ๔

more detail
ดูทั้งหมด >>
ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส.

Web Link
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.