หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ประมวลภาพกิจกรรม
พัฒนาศักนภาพสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

more detail
อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา

more detail
ร่วมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

more detail
สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐

more detail
แถลงข่าว เรือยาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

more detail
R2R

more detail
เตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

more detail
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพิธีวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑

more detail
ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ

more detail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่

more detail
การประชุมผลการปฎิบัติงาน ปี 2563 และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงาน ปี 2564

more detail
มอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
ร่วมออกบูธมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย

more detail
มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน

more detail
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

more detail
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนและประกันภัย

more detail
ประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีการ

more detail
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

more detail
ประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

more detail
นิทรรศการภาพถ่าย

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

more detail
โครงการประกวดแผนธุรกิจ

more detail
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

more detail
ศิลปข้ามวัฒนธรรม

more detail
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

more detail
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2563

more detail
กรรมการประกวดเรือสวยงามในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร

more detail
ประกวดกระทง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ไทยพาณิชย์มอบทุน

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ประกวดกระทง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
MOU ตลาด 4 ภาค พัทยา

more detail
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”

more detail
ประชาสัมพันธ์การศึกษาเชิงรุก โรงเรียนอุทัย

more detail
โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล

more detail
Leadership

more detail
ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

more detail
โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนมหรรณพาราม

more detail
Standard Operation Procedure

more detail
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

more detail
ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

more detail
27 ต.ค. 63 27 ตค 63 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
โครงการแบ่งปันก้าวนี้เพื่อน้อง

more detail
โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

more detail
รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯหารือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

more detail
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

more detail
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานประกอบการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติอย่างยั้งยืน

more detail
ทอ.เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

more detail
สัมมนาเชิงวิชาการทางวิชาชีพชั้นสูง

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ วาสุกรี ร่วมใจบริจากโลหิต ประจำปี 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี2564

more detail
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

more detail
ร่วมงานวันสวรรคตในหลวง ร.9 กับ จ.อยุธยา

more detail
บำเพ็ญประโยชน์ วัดสุวรรณดาราราม

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

more detail
ร่วมประเพณีแห่กฐินทางน้ำ

more detail
ตักบาตร ร9

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิขับเคลื่อนผู้นำนักศึกษาพัฒนาชมรม

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 14

more detail
ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

more detail
ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”

more detail
โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทวอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

more detail
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ศึกษาดูงานการผลิตโคเนื้อ (Beef Production)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางแพรกเหนือ

more detail
ทอ.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

more detail
เตรียมความพร้อมงบลงทุน ปี 2564

more detail
ออกเเนะเเนวโรงเรียนบางปะอิน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

more detail
ทอดกฐินวัดคลองขอม

more detail
ฉลองกฐินวัดคลองขอม

more detail
หัวเหว่ย

more detail
ประชุมกรรมการอำเภอ

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกันยายน 2563

more detail
ฝึกประสบการณ์ผู้ประกอบการรายใหม่

more detail
แข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร

more detail
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

more detail
อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วย Application Kasetforecase รุ่น 1/63 ( เกษตรวิวัฒน์ Start Up )

more detail
บรรยายพิเศษสร้างผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

more detail
กบส.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๓ ณ วัดคลองขอม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

more detail
แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการแบบ New Normal

more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ๑๕๐ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"

more detail
รับมอบข้าวสารขวัญถุง

more detail
สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดเห็นพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

more detail
วันราชมงคล

more detail
ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด

more detail
ประชุม 3 สภา

more detail
ทำบุญวันพุธ

more detail
สืบสารวัฒนธรรมภายในองค์กร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๓

more detail
ประกวด Freshy ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2.2563

more detail
ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

more detail
ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

more detail
การจัดการทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสู่สถานประกอบการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมแผนพัฒนางานสำนักงานอธิการบดี

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว Green Office

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดการแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP

more detail
สาขาวิชาการจัดการ หันตรา สาธิตวิธีการทำหมอนหลอด

more detail
ปรึกษาหารืองานโครงการในพระราชดำริ อพ.สธ.

more detail
พัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวิจัยเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

more detail
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาออนไลน์

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS)

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ”

more detail
มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานฟาร์ม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถ่ายทอดองค์ความรู้สู้สถานการณ์ COVID -19

more detail
“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า รับการตรวจประเมิน SAR”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมแห่งแรกในประเทศไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสร้างงานผู้ได้รับผลกระทบCOVID – 19

more detail
เสวนา “เกษตรและอาหารปลอดภัย สำคัญไฉน”

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจสื่อและเทคโนโลยี

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนา~รหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียนTQR

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนา~รหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียนTQR

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์กรคุณธรรมเเละชุมชนคุณธรรมต้นเเบบ ระดับจังหวัด

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่สอง

more detail
ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

more detail
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐

more detail
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศูนย์นนทบุรี)

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ (การเงิน)

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ

more detail
ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

more detail
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17

more detail
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

more detail
อบรมเพิ่มทักษะเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

more detail
พัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกเทปรายการวันนี้ประเทศไทย

more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติมทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๔

more detail
อบรมพัฒนานักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
Workshop จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลการทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

more detail
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วว. พัฒนามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่สากล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน RUS SMART SERVICE

more detail
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกรายการวันนี้ประเทศไทย

more detail
คณะศิลปศาสตร์เตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน

more detail
เสวนาเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลา

more detail
อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ สยามคูโบต้า เปิดศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมฝึกอบรมทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

more detail
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก

more detail
อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.

more detail
การเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลการทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

more detail
โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

more detail
ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2563

more detail
ประชุมรับเด็จพิธีเปิดป้ายอาคารบูรณมงคล

more detail
ยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

more detail
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

more detail
ครบรอบวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา ศูนย์นนทบุรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยูธยา หันตรา

more detail
บำเพ็ญประโยชน์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

more detail
รับมอบหน้ากากเฟซชิลด์ สู้วิกฤต COVID – 19

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งตู้ปันสุขช่วยภัยโควิด-19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมสู้วิกฤติ COVID - 19

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

more detail
บันทึกเทปสัมภาษณ์ทางสถานีข่าวเอทีวี ถอดบทเรียนจากวิกฤตการณ์ COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจมอบหน้ากากเฟสชิว-เจลแอลกอฮอล์-น้ำดื่ม สู้วิกฤต COVID - 19

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2563

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19อย่างเคร่งครัด

more detail
กบว.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

more detail
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

more detail
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19

more detail
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
กบส.เพิ่มมาตรการป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2563

more detail
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์นนทบุรี

more detail
ร่วมอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด

more detail
“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563”

more detail
พิธีเปิดโครงการให้บริการเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2563

more detail
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะนำแนวการศึกษา“ธัญรัตน์นิทรรศ ๖๒”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงาน “สิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อ

more detail
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

more detail
กำกับติดตามหลักสูตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา “สารภีรวมใจเปิดโลกวิชาการ”

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ทอ.อบรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2563

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2563

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔

more detail
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
เตรียมความพร้อมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

more detail
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

more detail
ทอ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓ นายมีชัย ฤชุพันธุ์

more detail
ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

more detail
เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
สวัสดีปีใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล

more detail
ถวายราชสักการะเนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
ขอพรปีใหม่ ๒๕๖๓

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวามคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2562

more detail
บวงสรวงพระพิรุณ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

more detail
ปีใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ส่งเสริมความเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

more detail
สหกิจ

more detail
รายงานผลการดำเนินงาน

more detail
มอบวุฒิบัตรอบรมกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษา

more detail
พิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ๒๕๖๒

more detail
สวส.ออกร้านหนังสือ

more detail
การเขียนหัวข้อ

more detail
เดิน -วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน

more detail
พิธีปิดดสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15

more detail
ประมวลภาพการแข่งกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15

more detail
พิธีเปิดสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรำลึกเนื่องในวันประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยามรดกโลก

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแสดงความจงรักภักดี “พิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค”

more detail
KM ทอ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสู้สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ (ภาพ)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ MOU เทศบาล ต.ดอนพุด

more detail
วันพ่อแห่งชาติ

more detail
พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
ทำบุญตักบาตร

more detail
กีฬาศิลปะศาสตร์เชื่อมความสัมพันธ์

more detail
กีฬาภายใน บท

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2562

more detail
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน มทร.อีสาน

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
สารสนเทศจัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ

more detail
พิธีมอบธงสี “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

more detail
กบว.เป็นเจ้าภาพทำบุญทุกวันพุธแรกของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมจัด Wasukri MiniMarathon ครั้งที่ ๒

more detail
มอบรางวัลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งมอบบ้าน โครงการต่อบ้านเติมฝันบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ

more detail
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
เสริมศักยภาพสร้างแอปพลิเคชั่น Chatbot สำหรับธุรกิจด้วย Dialogflow

more detail
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

more detail
ต้อนรับผู้อบรมผลิตอิฐก่อสร้าง

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจจิตอาสาพัฒนา “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

more detail
๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ บันทึกข้อตกลง บริษัท Pay Out Japan. Co., Ltd.

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2562

more detail
สรุปโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
มอบนโยบายการทำงาน

more detail
องค์กรนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

more detail
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตรนักศึกษาช่างตัดผม

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ

more detail
ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ บ่มเพาะนักศึกษาสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
พิธีฉลองกฐินสามัคคี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
WOW WOW WOW L-G-B-T เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ สรุปผลงานเพื่อชุมชนเเละสังคม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี

more detail
สัมมนาวิชาชีพ

more detail
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “RUS กำแพงเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน”

more detail
การประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมสามเรือนโมเดล

more detail
ให้เลือดให้ใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

more detail
สาขาวิชาการบัญชี เป็นเจ้าภาพทำบุญวันพุธ

more detail
ทอ.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

more detail
ส่งเสริมทักษะสร้างอาชีพการออกแบบโรงเรือน

more detail
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21

more detail
เตรียมความพร้อมแข่งกีฬา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

more detail
บุคลากรและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัย

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพ ป.โท

more detail
ส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม

more detail
ตรวจประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายใน

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกันยายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกันยายน 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

more detail
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
พิธีทำบุญสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา

more detail
ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์นักศึกษาวิศวฯ กิจกรรม Home Room

more detail
เกษีณเปี่ยมสุข ๒๕๖๒

more detail
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

more detail
หารือความช่วยเหลือโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
RUS Freshy ๒๐๑๙

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒/๒๕๖๒

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ

more detail
ประชุมยกร่างข้อบังคับ กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม2562

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
วันเกียรติยศศิลปศาสตร์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์นนทบุรี

more detail
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์นนทบุรี

more detail
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
FEA Freshy 2019

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

more detail
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์นักศึกษา

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกรกฎาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2562

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

more detail
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

more detail
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
เกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒

more detail
KM DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
พิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๑๐

more detail
พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
เกษตรมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”

more detail
ถวายเทียนพรรษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา กับ บริษัทเจียงซีไท่เคอจิ่นเอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิต้อนรับคณะซี พี ออลล์

more detail
ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

more detail
โครงการถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมนักศึกษาพบปะผู้บริหารสร้างความเข้าใจ

more detail
เพื่อนสัมพันธ์ รักกันราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก

more detail
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019”

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมิถุนายน 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมิถุนายน 2562

more detail
เดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สวพ.สำรวจพื้นที่ งานวิจัยช่วยชุมชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอรัญญิก

more detail
ประชุมหารือนักวิจัยและผู้ประสานงานพี่เลี้ยง

more detail
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
รายงานผลการดำเนินงานวิจัยระยะ ๕ เดือน

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๒

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

more detail
มหาวิทยาลัยคุณธรรม 2

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

more detail
“กาวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

more detail
ระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย

more detail
นายกสภาตรวจเยี่ยม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

more detail
นายกสภาตรวจเยี่ยม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
นายกสภาตรวจเยี่ยม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
ลงนามความร่วมมือกุ้ยหลิน

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤษภาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดำริ

more detail
“เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดบ้านต้อนรับ “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ

more detail
ยกระดับสินค้า OTOP สร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนต่อชุมชน

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ ๕

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

more detail
ต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ SME Online ๖๒

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม

more detail
ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ 2562

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนเมษายน 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนเมษายน 2562

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

more detail
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

more detail
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ ทอ.

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ

more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

more detail
วันจักกรี 6 เมษายน

more detail
คณะศิลปศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓

more detail
กิจกรรมการจัดการความรู้

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๒

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมีนาคม 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รู้ทันอัคคีภัย

more detail
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

more detail
มอบทุนการศึกษานักกีฬาสร้างชื่อเสียง

more detail
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ

more detail
สร้างเครือข่ายสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things

more detail
ทำบุญประจำวันพุธ ศูนย์สุพรรณบุรี

more detail
สัมมนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

more detail
ผู้แทนบิ๊กซีหารือ มทร.สุวรรณภูมิโครงการร่วมกัน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชุนและสังคม

more detail
ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิรณรงค์เลือกตั้ง

more detail
“รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

more detail
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

more detail
พัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

more detail
โครงการฝึกอบรมไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐานกับการใช้งานและบำรุงรักษา

more detail
เตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Education

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม “เทศน์มหาชาติ”

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาวิชาชีพและแลกเปลี่ยนภาษา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี

more detail
โครงการ Youth Camp & Exchange Lions Clubs Denmark & Norway 2019

more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

more detail
ราชมมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

more detail
กิจกรรมฐานการเรียนรู้

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2562

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2562

more detail
ยกระดับผู้ประกอบการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

more detail
พิธีปิดกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

more detail
โครงการ Youth Camp & Exchange Lions Clubs Denmark & Norway 2019

more detail
“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
บริหารธุรกิจฯ หันตราเกมส์ คร้ังที่ 10

more detail
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

more detail
18 มกราคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

more detail
พิธีปิดมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail