หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
ประมวลภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 วันที่12 ธ.ค. 61

more detail
“วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

more detail
4 ธ.ค. 61 ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานงานกรุงเก่า “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” 3 ธ.ค. 61

more detail
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2561

more detail
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือน พฤศจิกายน 2561

more detail
ราชมงคลสุวรรณิร่วมงาน Food & Beverage Trade Fair 2018

more detail
สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

more detail
แถลงข่าวสื่อมวลชน 22 พ.ย. 61

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 16 พ.ย. 61

more detail
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 16 พ.ย.61

more detail
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่15 พฤศจิกายน 2561

more detail
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

more detail
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษา

more detail
กีฬาภายในคณะเกษตร 7 พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 4 พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 3 พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 2พฤศจิกายน 2561

more detail
สืบสาน 9 ราชมงคล 1 พฤศจิกายน 2561

more detail
สวพ. ร่วมงานโอทอปสัญจร

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

more detail
ฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

more detail
ข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์เดือนตุลาคม 2561

more detail
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

more detail
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

more detail
ฝึกอบรมแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่3

more detail
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
RUS FRESHY 2018 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มทร.รวมใจน้อมรำลึก ร.9

more detail
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

more detail
สรุปข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์เดือนกันยายน 2561

more detail
ประชุมกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา

more detail
ตรวจสุขภาพ 61

more detail
อบรมเฟรชชี่ 61

more detail
นิทรรศการ อพ.สธ

more detail
ไหว้ครู ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ไหว้ครู เกษตร

more detail
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

more detail
เกษียน วาสุกรี

more detail
พัฒนาหลักสูตรบัฒฑิตพันธุ์ใหม่

more detail
เกษียณ ทอ

more detail
15 กันยายน วันราชมงคล

more detail
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดูงาน

more detail
ประกวดเฟชชี่ ทอ

more detail
ประกาศเจตจำจงมหาวิทยาลัยสีเขียว

more detail
๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร

more detail
ลานวัฒนธรรม 31 ส.ค. 61

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ณ มทร.ธัญบุรี

more detail
งานเเสดงความยินดีดุษฎีกิตติมศักดิ์

more detail
สานสัมพันธ์ บท.หันตรา

more detail
เดินการกุศล ครั้งที่ 12

more detail
ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

more detail
ปฐมนิเทศ กยศ.

more detail
Mou คณะศิลปศาสตร์

more detail
สอบ กยศ

more detail
พัฒนาเครือความร่วมมือการดำเนินงาน วทน. ครั้งที่4

more detail
วันแม่ 12 สิงหาคม

more detail
อบรม CDIO

more detail
แสดงความยินดี สภา

more detail
ปฐมนิเทศ ฯ.นศ. คณะวิทย์

more detail
ปฐมนิเทศ บท. หันตรา

more detail
ปฐมนิเทศ หันตรา

more detail
ปลูกพืชด้วยแสงเทียม

more detail
ถวายพรชัยมงคล

more detail
นำเสนอผลงานวิจัย

more detail
เตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

more detail
ทำบุญอาคารและถวายเทียน

more detail
สัมมนาสโมสรนักศึกษา

more detail
ต้อนรับนักศึกษาใหม่

more detail
ธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยสีเขียว

more detail
มอบเกียรติบัตรอบรมประปา

more detail
สัมมนาองค์การ

more detail
สัมมนาองค์การ

more detail
ตักบาตร

more detail
สร้างเครือข่ายราชมงคล เพื่อการศึกษาไทย 4.0

more detail
สอบสัมภาษณ์

more detail
ความโปร่งใส

more detail
สัมมนากิจการนักศึกษา

more detail
เทคนิคการให้คำปรึกษาวิชาการ

more detail
ลงนามความร่วมมือหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิเตรียมความพร้อม TQR

more detail
อบรมแนวทางป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

more detail
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ แปรรูปกล้วย

more detail
TCAS

more detail
การทำน้ำยาล้างจาน

more detail
SOP

more detail
ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำหยด

more detail
สอบสัมภาษณ์ รับตรง

more detail
ประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ 8/2561

more detail
กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม หลักสูตร ฝึกปฏิบัติสำหรับแกนนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ภายใต้การประเมิน ITA กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกัน การรับสินบน/ผลประโยชน์ทับซ้อน

more detail
ฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

more detail
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐”

more detail
การประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมการทำขนมไทยโบราณ

more detail
กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพร

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์นนทบุรี

more detail
พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมิพลอดุลยเดช

more detail
โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีที่ ๔

more detail
โครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

more detail
โครงการ “เสวนาการให้ความรู้แนวทางการให้บริการวิชาการและการวิจัย เพื่อสังคมนำไปสู่การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

more detail
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

more detail
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓

more detail
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

more detail
งานแสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เสวนาวิชาการวิถีชีวิตไทยริมน้ำ นิทรรศการ สาธิตการร้องเพลงเรือ”

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ บรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรและการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการณ์”

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประชุมพบปะบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

more detail
การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐

more detail
การฝึกซ้อมย่อย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐

more detail
โครงการเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ บรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ”

more detail
โครงการ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

more detail
การแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓

more detail
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกรอบบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

more detail
บรรยายให้ความรู้เรื่องภาษาและการสื่อสาร ๒ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “Purifa mind RUS”

more detail
โครงการรณรงค์การออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ด้วยการเต้นแอโรบิค

more detail
การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

more detail
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายพิเศษหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

more detail
การประชุมทบทวนแผนพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ระยะ ๑๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ และจัดทำแผนพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

more detail
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

more detail
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานเตรียมความพื้นที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
พิธีมอบโอวาทและให้กำลังใจแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ “UTK GAMES”

more detail
สภา มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีรดน้ำกราบขอพรแด่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกันประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกรอบบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม สหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

more detail
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาและประกวดการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

more detail
ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ V-NET ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
การประชุมเชิงอภิปราย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

more detail
การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

more detail
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

more detail
พิธีถวายมหาสังฆทานและกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และ โครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล “พระเวสสันดรชาดก”

more detail
การประชุม “คณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)” ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักศึกษาแกนนำแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การแข่งขันกีฬา “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๒

more detail
โครงการ “สัมมนาอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๔

more detail
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพการผลิตน้ำสมุนไพร”

more detail
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

more detail
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

more detail
โครงการ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประเภทบุคลากร ทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๐

more detail
โครงการกีฬาพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร

more detail
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบรางวัล “คนดีศรีสุวรรณภูมิ” ประเภทนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

more detail
การประชุม “คณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)” ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

more detail
โครงการ “พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”

more detail
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ ๓

more detail
พิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
กองกลาง และ สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์

more detail
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ ครบรอบ ๔๓ ปี

more detail
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560

more detail
คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์

more detail
โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”

more detail
การประชุมการจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

more detail
โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ (Open House)

more detail
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร

more detail
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

more detail
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up 2559

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายอุทิศพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

more detail
พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

more detail
พิธีทำบุญและร่วมแสดงมุทิตาจิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
การประกวด Freshy Boy Freshy Girl and Miss Violet 2016

more detail
นำน้ำดื่มที่ได้รับการร่วมสนับสนุนจากบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา

more detail
โครงการจัดแสดงนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ ด้านอาเซียนศึกษา เรื่อง อาเซียน คือ เรา เรา คือ อาเซีย

more detail
โครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” และแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
วันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
มุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐”

more detail
รับโล่เชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ๓

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

more detail
การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
การฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
การประชุมวิชาการ “โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓”

more detail
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘ (RMUTNC 8th) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ (RMUTiC 7th) “Creative Technology for All : ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม”

more detail
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการ “แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร และศึกษาความต้องการเข้าศึกษา”

more detail
ราชมงคลร่วมใจทำบุญตักบาตร” และปล่อยปลา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๗ รอบ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

more detail
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และโพชฌังคปริตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ

more detail
การประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

more detail
การแถลงข่าวสื่อมวลชน กิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ Big Day

more detail
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
ประมวลภาพกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้ง ที่ 10

more detail
โครงการเรียนรู้ร้องเล่นเพลงเรือ

more detail
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

more detail
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ (RMTC2016) Manufacturing Technology toward Industry 4.0

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม”

more detail
พิธีประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๖๔ พรรษา

more detail
โครงการอบรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

more detail
พิธีถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานผ่านทางมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ นำถวายวัดวัง

more detail
พิธีถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานผ่านทางมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ นำถวายวัดดงเสลา

more detail
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

more detail
รับมอบโคมเทียน และเทียนพรรษาพระราชทาน

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

more detail
การประชุมการจัดการความรู้ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
พบปะหารือหัวหน้าหน่วยราชการ แบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

more detail
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงานบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
โครงการ Start Up ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ “การเขียนแผนธุรกิจ”

more detail
โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน

more detail
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

more detail
โครงการฝึกอบรมแนวทางป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

more detail
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม”

more detail
การปฐมนิเทศโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสืบสานและน้อมนำพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

more detail
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์

more detail
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

more detail
อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕

more detail
สัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี ๒๕๕๙

more detail
แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
ประชุมเตรียมงานโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

more detail
โครงการ “เสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์ หาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement

more detail
โครงการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ครั้งที่ ๓

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

more detail
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับหน่วยงาน

more detail
โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข ปี ๓

more detail
พิธีถวายข้าวมธุปายาส แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
พิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง” (๙ รมส.) รุ่นที่ ๑

more detail
อบรมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ การใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

more detail
ร่วมงานวันมันเทศ พระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๙

more detail
การประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

more detail
การประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกร้านจัดทำของที่ระลึก และประเภทของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
โครงการ Cross-cultural Integration 2016

more detail
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน

more detail
โครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการ มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จด้านวิชาชีพ

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

more detail
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และร่วมรดน้ำขอพร ผู้เกษียณอายุราชการและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย – หญิง และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และ พิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน) แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการป้องกันเอดส์ และสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

more detail
กิจกรรม“ราชมงคลร่วมใจ ทำบุญตักบาตร” เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
ขอบคุณคณะทำงาน ผู้สนับสนุน และนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์” พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่นักกีฬาราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้เหรียญรางวัล

more detail
พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย Moratuwa ประเทศศรีลังกา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

more detail
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์สู่ระดับสากล

more detail
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

more detail
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑

more detail
การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส + ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอน "พื้นฐานความพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต"

more detail
จัดตั้งบริษัทจำลองไปกันมั้ยทัวร์และสบายดีทัวร์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทจำลองสุวรรณภูมิทัวร์

more detail
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาแรงงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

more detail
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา และ สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการสอนแทรกศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน “กิจกรรม วัฒนธรรมไทยและมารยาทของไทย”

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ครั้งที่ ๒

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

more detail
พิธีมอบเกียรติบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สายงานอาชีพ Animation และ Software

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษาระหว่างคณะและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดความพร้อมในการเตรียมตัวออกสหกิจศึกษา

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
การประชุมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ๙ มทร.และกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
โครงการหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

more detail
อบรมหลักสูตร อบรมครบเครื่องสร้าง InfoGraphic มืออาชีพ ด้วย MS Publisher

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)

more detail
การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
กิจกรรม“ทำบุญตักบาตร” เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

more detail
โครงการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘”

more detail
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
การประกวดวงดนตรีคอนเสิร์ต ๙ ราชมงคลสานสัมพันธ์ RMUT 2016

more detail
การประกวด RMUT Sport Boy and Girl ๒๐๑๖

more detail
งานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้บริหาร ทั้ง ๙ ราชมงคล และผู้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
รับมอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข จากคุณอัญชลิน – คุณนภัสนันท์ พรรณิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

more detail
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ๒๕๕๙

more detail
โครงการสัมมนาทิศทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเเบบบูรณาการ

more detail
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

more detail
การประชุมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (concept paper) โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย และมีนักวิจัยสังกัด มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประมวลภาพ โครงการ แข่งขันทักษะสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

more detail
พิธีบวงสรวงเทพยาดา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา และพิธีมังคลาภิเษก เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น รวย เจริญ ไพศาล

more detail
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
การแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ประกวดการแข่งขันนกกรงหัวจุก ประเภทปากเปียก ๔ ขัน รวมดอก และประเภทเสียงทอง ประเภท ๔ ยก ๘ ดอก ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมค่าเลี้ยงดู

more detail
การประกวด Cowboy และ Cowgirl

more detail
เปิดงาน Cowboy Night Party ชุมนุมศิษย์เก่า ๘๔ ปี เกษตรอยุธยา

more detail
การประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑ “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”

more detail
การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส +๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

more detail
โครงการ Youth Camp and Exchange Lions Denmark 2016

more detail
โครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙” ครั้งที่ ๑

more detail
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และพิธีปิดโครงการอบรมครูฝึกอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
การประกวดร้องเพลงลูกกรุง ทั้งประเภทชายและหญิง ในงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ครั้งที่ ๑ และงานราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11

more detail
พิธีเปิดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ครั้งที่ ๑ และราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๑

more detail
การประชุมย่อยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

more detail
แถลงผลการดำเนินงาน ในโอกาสที่ตนเองดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบรอบ ๑๑ ปี

more detail
กิจกรรม สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ ครั้งที่ ๑ และงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๑

more detail
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการงานห้องสมุด และงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การเสวนา “เรียนรู้วิถีชุมชนสามเรือน” เพื่อให้นักวิจัยได้นำผลงานวิจัยที่ดำเนินการมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ให้ผลงานวิจัยมีความถูกต้องสอดคล้องกับบริบท เงื่อนไข ความต้องการพัฒนาของชุมชน

more detail
การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

more detail
แถลงข่าวการจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ และงานคาวบอยไนท์ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์ มีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การประชุมรายงานความพร้อมและความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
การประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์

more detail
โครงการ “เส้นทางการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS)

more detail
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559

more detail
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

more detail
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสานสัมพันธ์ 3 สภา

more detail
ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว ATV ถึงโครงการขยายพื้นที่จัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

more detail
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

more detail
เวทีเสวนา “เรียนรู้วิถีชุมชนทับน้ำ – บ้านม้า”

more detail
ร่วมพิธีวางพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

more detail
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

more detail
กิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจทำบุญตักบาตร”

more detail
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และ โพชฌงคปริตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

more detail
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up)

more detail
จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศศรีสุวรรณภูมิ และเทพบุตรศรีสุวรรณภูมิ

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ” ที่มีความเป็นเลิศในเชิงสินค้าภายใต้ Brand RUS

more detail
ดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
โครงการ “แนวปฏิบัติที่ดีในการรับนักศึกษา”

more detail
การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

more detail
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

more detail
การประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรอยุธยาแฟร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

more detail
การประชุมพัฒนาระบบกลไกบริการวิชาการเพื่อสังคมเน้นพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) และการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

more detail
ลงนามความร่วมมือทางการเกษตรกับสถานศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ โรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนอุทัย และโรงเรียนบางบาล

more detail
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗ (7th SCI Sport Day)

more detail
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

more detail
การแข่งขันกีฬาบริหารธุรกิจหันตราเกมส์ ครั้งที่ ๗

more detail
อบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทางการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาทรัพยากร

more detail
เคเบิลทีวีของคนอยุธยา เข้าสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น รวย เจริญ ไพศาล

more detail
การอบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

more detail
การแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
สำนักวิทยบริการฯ มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา

more detail
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวังพระนครศรีอยุธยา”

more detail
โครงการต้นกล้า ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

more detail
ประชุมเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๓

more detail
ร่วมวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ บริษัท อคาเดมิก แอดเวนเจอร์ จำกัด

more detail
พิธีทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
การแข่งขันกีฬาพี่น้องเกษตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์” เพื่อครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

more detail
พิธีบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป

more detail
การประชุมทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัย

more detail
มอบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องแหวกร่องต้นข้าว จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

more detail
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ บริษัทเวิลด์โปรแทรเวล จำกัด และ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

more detail
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคกลางตอนบน

more detail
พิธีบรรจุแผ่นดวงมหามงคล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีอัญเชิญพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภูมิประดิษฐาน ณ หอพระพุทธราชมงคลสุวรรณภูมิสิริวัฒนภักดี จว.

more detail
การประชุมทบทวนงานนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล RMUT University Councils Retreat 2015

more detail
การประชุมปรึกษาหารือเรื่องเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
งานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

more detail
ผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

more detail
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ เพื่อหารายได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
ทีมงาน ATV เคเบิลทีวีของคนอยุธยา เข้าสัมภาษณ์ อธิการบดี เกี่ยวกับโครงการดำเนินการทำอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ตามแนวคิดในพระราชดำริ

more detail
เข้ารับมอบพระบรมสารีริกธาตุ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

more detail
พิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
การแข่งขันฟุตซอลผู้บริหารและแชร์บอลหญิง ๓ มทร.

more detail
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

more detail
FRESHY BOY FRESHY GIRL AND MISSVIOLET 2015

more detail
พิธีกดเสาเข็มเอกโครงการก่อสร้างอาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙

more detail
การแข่งขันเซปักตะกร้อนัดพิเศษ ระหว่างทีม มทร.สุวรรณภูมิ พบกับ ทีมสโมสรเยาวชน ประเทศเกาหลีใต้

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อม “ เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ ”

more detail
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา และ สปป.ลาว ศึกษาดูงาน

more detail
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

more detail
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภาพใต้ภาระกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง ๙ มทร.

more detail
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
ตรวจสุภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙”

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
สัมมนาวิชาการ เรื่องสหกิจศึกษากับบทบาทอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา

more detail
โครงการวิจัยสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

more detail
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ สถานประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาชีพและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพแก่นักศึกษา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เจ้าภาพสภากาแฟ

more detail
โครงการประชุมผู้บริหารพบปะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ส่งมอบศาลาที่พักนักศึกษา

more detail
แนวทางการศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
Bike for Mom

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประสานกิจเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

more detail
กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม “เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม

more detail
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

more detail
โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และโครงการนำร่องการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่น ๑

more detail
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท เอ็นเค แมคคาทรอนิกส์ จำกัด

more detail
การประชุมหารือการกำหนดแนวทาง การรับสมัครนักศึกษา

more detail
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถวายโคมเทียนและเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงกรุณาโปรดพระราชทานให้ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
พิธีฉลองสมโภชโคมเทียนและเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงกรุณาโปรดพระราชทานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการอบรมระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย “การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

more detail
โครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงบดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

more detail
เข้ารับโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

more detail
เปิดตลาดราชมงคล

more detail
โครงการศิลปศาสตร์สู่อาเซียน ให้กับนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประชุมผู้ร่วมออกร้านค้าตลาดราชมงคล

more detail
ปลูกต้นมะม่วง ในสวนเกษตรครัวเรือน

more detail
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

more detail
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เสวนาการเตรียมความพร้อมการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพและนำร่องการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ”

more detail
โครงการ “GooGle for Education” ด้วยการลงนามความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ บริษัท Gopomelo ผู้แทน Google

more detail
อบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Program SPEEXX)

more detail
อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Program Speexx)

more detail
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑

more detail
พิธีเปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑

more detail
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
โครงการ “การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

more detail
การประชุมสัมมนาการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

more detail
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนงานโครงการและวางแผนงบประมาณ และ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการและการติดตาม

more detail
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกระบวนการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ (After Action Review)

more detail
โครงการ “พัฒนาระบบจัดตารางสอน และตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ” ครั้งที่ ๓

more detail
โครงการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่กับทิศทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

more detail
ประชุมติดตามประเมินผลแผนงาน

more detail
โครงการพี่เลี้ยงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
โครงการ Google App for Education

more detail
โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ กิจกรรมที่ ๔ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

more detail
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรในคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

more detail
มทร.ตะวันออก ศึกษาดูงาน ด้านการมอบอำนาจของอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การสัมมนาสหกิจศึกษาและพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

more detail
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

more detail
ภาพโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี 2558 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

more detail
โครงการ “การให้คำปรึกษาวิชาการอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง”

more detail
การประชุมหารือคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

more detail
การประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

more detail
การแข่งขันฟุตซอล นัดพิเศษแมตช์อำลา ดร.เอนก เจริญภักดี ในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

more detail
โครงการอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจ”

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวดกิจกรรม ๖ ส บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

more detail
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

more detail
โครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

more detail
โครงการสัมมนาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

more detail
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญกิจกรรมที่ ๒ การกำหนดโจทย์วิจัยจากวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)จังหวัดสุพรรณบุรี

more detail
กิจกรรม “คุณธรรมนำชีวิต” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
งานศิลปวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำข้อพร ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
การประชุมเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาและการประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษาครั้งที่ ๒

more detail
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน “ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์”

more detail
โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

more detail
๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

more detail
โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ

more detail
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

more detail
โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

more detail
ฝึกการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากร งานอาคารสถานที่ ของแต่ละศูนย์พื้นที่

more detail
โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ร่วมลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy

more detail
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษา

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

more detail
โครงการประชุมสัมมนา สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม

more detail
โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอน “อยู่อย่างพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี”

more detail
ATV เคเบิลทีวีของคนอยุธยา เข้าสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

more detail
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

more detail
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

more detail
มอบนโยบายให้กับ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์

more detail
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
พิธีเปิดงานประเพณีสิงห์ ๒ ล้อทั่วไทย ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง ไทยแลนด์ ไบค์ เฟสต์ ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๑

more detail
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “สิงห์ ๒ ล้อ ทั่วไทย ร้อยดวงใจถวายพ่อ” มหกรรมแปรขบวน รถจักยานยนต์ จักรยานถีบ เทิดไท้องค์ราชัน เป็นรูป “เลข ๙ ในดวงใจ”

more detail
อบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา

more detail
ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส + ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

more detail
พบปะและขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี

more detail
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้ง ๓๑ “พระนครเกมส์”

more detail
งานแถลงข่าวโครงการประเพณีสิงห์ ๒ ล้อ ทั่วไทย ร้อยดวงใจ ถวายพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหกรรมแปรขบวนจักรยานยนต์ จักรยานถีบ เทิดไท้องค์ราชัน เป็นรูป “เลข ๙ ในดวงใจ”

more detail
Thank You Party Last Day of Cowboy’s Theme Dress

more detail
การอบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก

more detail
ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี และแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตต์ สมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสามชุก

more detail
การแข่งขันเครื่องบิน นักบินน้อย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1(กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA 30th (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
ให้การต้อนรับ Mr.Soren Birch Rasmussen, PCC Lions Clubs International Denmark

more detail
การแสดงผลงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม แบบมีส่วนร่วม (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระ ประจำศูนย์หันตรา

more detail
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ และรางวัล คนดีศรีสุวรรณภูมิ

more detail
การประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

more detail
การประกวดนกกรงหัวจุก (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
พบปะสังสรรค์ Cowboy Night (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
การแสดงพระเครื่องดินแดนสุวรรณภูมิ (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1(กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
การประชุมวิชาการนานาชาติ ISFT 2015 (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
นิทรรศการอาหาร พลังงาน และเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
เกษตรแฟร์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
พิธีเปิดงานหนึ่งทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าคุณภาพ

more detail
โครงการอบรมระเบียบว่าด้วยการพัสดุสำหรับผู้ประสานงานด้านพัสดุ

more detail
ทีมข่าว ATV สัมภาษณ์อธิการบดี เกี่ยวกับงาน 1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ”

more detail