/ มติและระเบียบข้อบังคับ / หมวดการพัฒนานักศึกษา
Untitled Document
  • 2551 - 2552
  • 2549 - 2550
  • เริ่มต้น - 2548
ลำดับที่ หมวดการพัฒนานักศึกษา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๙
1
 
2
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
2
 
3
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
18
 
4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเงินองค์การหรือสโมสรนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
5
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
1
 
6

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเงินองค์การหรือสโมสรนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

3
 
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐
1
 
8
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
2
 
9
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๐
8
 
ลำดับที่ หมวดการพัฒนานักศึกษา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
2
 
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
4
 
3
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการดำเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
5
 
4
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
1
 
5
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมประจำภาคศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
1
 
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ