/ มติและระเบียบข้อบังคับ / หมวดบริหารงานบุคคล
Untitled Document
  • 2560 - 2561
  • 2558 - 2559
  • 2555 - 2557
  • 2553 - 2554
  • 2551 - 2552
  • 2549 - 2550
  • 2547 - 2548
  • เริ่มต้น - 2546
ลำดับที่ หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
2
-
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๖๐
5
-
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๑ห
8
-
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
3
-
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
5
-
ลำดับที่ หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
20
 
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ 5  
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 8  
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 1  
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) 1  
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) 1  
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 3  
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 3  
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการลาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 1  
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดเงินเดือนและลดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 1  
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 1  
ลำดับที่ หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
10
 
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
1
 
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
2
 
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๗
2
 
ลำดับที่ หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑
18
 
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
4
 
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
4
 
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา พ.ศ.๒๕๕๑
3
 
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
4
 
6
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑)
8
 
7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๒
3
 
8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๒
3
 
9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และศ. (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๒
4
 
10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
3
 
11
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
6
 
ลำดับที่ หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยกเลิกหลัง ๑ ต.ค. ๒๕๔๙
8
 
2
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
7
 
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
4
 
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙(ใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๔๙)
10
 
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
14
 
6
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐
27
 
8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการ  สั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐
7
 
9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๐
6
 
10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย การอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐   
6
 
11
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย  การลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
4
 
12
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย  อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีออกคำสั่งลงโทษและการแก้ไขคำสั่ง ลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐
19
 
13
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
14
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐
11
 
15
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๐ (ก.พ.อ.๐๓)
14
 
16
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ ผศ รศ ๒๕๕๐
46
 
17
ประกาศคณะกรรมการบริหารงนบุคคลสำหรับพนักงาน มทรส.ฉบับที่ ๑/๒๕๕o เรื่องการกำหนดตำแหน่งและมาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
1
 
18
ประกาศคณะกรรมการบริหารงนบุคคลสำหรับพนักงาน มทรส.ฉบับที่ ๒/๒๕๕o เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
 
19
ประกาศคณะกรรมการบริหารงนบุคคลสำหรับพนักงาน มทรส.ฉบับที่ ๓/๒๕๕o เรื่อง ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
1
 
20
ระเบียบ ก.บ.พ. มทรส. ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
7
 
21
ระเบียบ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาและสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๐
2
 
22
ระเบียบ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐
5
 
23
ระเบียบ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
6
 
24
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
ลำดับที่ หมวดบริหารงานบุคคล จำนวนหน้า หมายเหต
1
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
16
 
2

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๗

6
 
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘
5
 
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๔๘
2
 
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๘
2
 
6
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๔๘
2
 
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ