/ มติและระเบียบข้อบังคับ / หมวดวิชาการเงินการคลัง
Untitled Document
  • 2559 - 2560
  • 2557 - 2558
  • 2555 - 2556
  • 2553 - 2554
  • 2551 - 2552
  • 2549 - 2550
  • เริ่มต้น - 2548
ลำดับที่ หมวดการเงิน การคลัง จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าสาขา พ.ศ. ๒๕๕๗ 1  
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 3  
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 6  
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร 4  
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3  
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการออกแบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 3  
ลำดับที่ หมวดการเงิน การคลัง จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรั ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒ )
1
 
2
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สมทบ) พ.ศ. ๒๕๕๕
3
 
3
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
4
 
4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการจ่่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมฺ พ.ศ. ๒๕๕๕
2
 
5
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
1
 
ลำดับที่ หมวดการเงิน การคลัง จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างจัดฝึกอบรมและหรือดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
2
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
3
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
4
 
5
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๙
14
 
6
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
8
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการ ศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
3
 
9
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.๒๕๔๙
2
 
10
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างคณะ หรือต่างเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๙
1
 
11
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุทางอีเล็กทรอนิค พ.ศ. ๒๕๔๙
9
 
12
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙
4
 
13
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๙
8
 
14
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการ ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๔๙
3
 
15
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนานักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
16
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับมหาบัญฑิต ๒๕๔๙
1
 
17
ประกาศมทรส. เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
18
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
1
 
19
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
2
 
20

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเงินองค์การหรือสโมสรนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

3
 
21
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐
1
 
22

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเงินองค์การหรือสโมสรนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

3
 
23
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินองค์การนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐
1
 
24
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๐
8
 
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ