/ มติและระเบียบข้อบังคับ / หมวดวิชาการการศึกษาและปริญญา
Untitled Document
  • 2561 - 2562
  • 2559 - 2560
  • 2557 - 2558
  • 2555 - 2556
  • 2553 - 2554
  • 2551 - 2552
  • 2549 - 2550
  • 2547 - 2548
ลำดับที่ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
33
ยกเลิกโดย
ฉบับ ปี ๒๕๕
2
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
3
 
3
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
4
 
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
1
 
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์พ.ศ. ๒๕๕๒
4
 
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 7  
ลำดับที่ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
3
ยกเลิกโดย
ฉบับ ปี ๒๕๕
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
33
ยกเลิกโดย
ฉบับ ปี ๒๕๕
12
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๐
11
 
16
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ