/ มติและระเบียบข้อบังคับ / หมวดวิชาการการศึกษาและปริญญา
Untitled Document
  • 2561 - 2562
  • 2559 - 2560
  • 2557 - 2558
  • 2555 - 2556
  • 2553 - 2554
  • 2551 - 2552
  • 2549 - 2550
  • 2547 - 2548
ลำดับที่ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๗ 2  
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 2  
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 6  
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 1  
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 1  
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ 3  
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 2  
ลำดับที่ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 3  
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ 3  
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 3  
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ 1  
ลำดับที่ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
33
 
2
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
3
 
3
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
4
 
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
1
 
5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์พ.ศ. ๒๕๕๒
4
 
6
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
8
 
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 7  
8
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
2
 
ลำดับที่ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา จำนวนหน้า หมายเหตุ
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
3
 
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
33
 
4
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐
4
 
5
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙
4
 
6
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
7
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
8
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการ ศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
3
 
9
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. ๒๕๔๙
2
 
10
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา   ๒๕๔๙
2
 
11
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างคณะ หรือต่างเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๙
1
 
12
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๐
11
 
13
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
5
 
14
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
15
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐
1
 
16
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๐
3
 
17 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๕๐ 2  
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ