/ มติและระเบียบข้อบังคับ / หมวดบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ
Untitled Document
  • 2557 - 2558
  • 2555 - 2556
  • 2553 - 2554
  • 2551 - 2552
  • 2549 - 2550
  • 2547 - 2548
  • เริ่มต้น - 2546
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓ 6
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยการจัดการ(ฉบับที่ ๒) 1
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๓ 2
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 1
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 1
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 5
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 3
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ 5
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ 3
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 3
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ 3
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 2
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๒ 2
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ.๒๕๕๒ 13
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 6
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๙ 3
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ 2
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 3
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 2
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 5
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยคณะกรรมการคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ 5
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 3
9 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 3
10 ระเบียบ ก.บ.พ.มทรส. ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ 7
11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 5
12 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มทร.สุวรรณภูมิ 4
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน 7
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า
1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 16
2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 28
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง เงินงบประมาณ และรายได้ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไปเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 4
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหานายก สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 3
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 5
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 2
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 3
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุม สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 5
9 ระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบสารบรรณ(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 6
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการโอนทรัพย์สิน ฯลฯ ไป มทร.ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ 4
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ