/ มติและระเบียบข้อบังคับ / หมวดบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ
Untitled Document
  • 2559 - 2561
  • 2557 - 2558
  • 2555 - 2556
  • 2553 - 2554
  • 2551 - 2552
  • 2549 - 2550
  • 2547 - 2548
  • เริ่มต้น - 2546
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓ 6 -
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยการจัดการ(ฉบับที่ ๒) 1 -
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๓ 2 -
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 1 -
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 1 -
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 5 -
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 3 -
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ 5 -
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 -
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 -
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ 3 -
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 2 -
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๒ 2 -
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ.๒๕๕๒ 13 -
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 6 -
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๙ 3 -
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ 2 -
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 3
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 2 -
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 5 -
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยคณะกรรมการคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ 5 -
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 3 -
9 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 3 -
10 ระเบียบ ก.บ.พ.มทรส. ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ 7 -
11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 5 -
12 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มทร.สุวรรณภูมิ 4 -
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน 7 -
ลำดับที่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย จำนวนหน้า หมายเหตุ
1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 16  
2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 28  
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง เงินงบประมาณ และรายได้ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไปเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 4  
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหานายก สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 3  
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 5  
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 2  
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 3  
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุม สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 5  
9 ระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบสารบรรณ(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 6  
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการโอนทรัพย์สิน ฯลฯ ไป มทร.ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ 4  
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ