ประกาศมหาวิทยาลัย
Untitled Document
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
  • 2552
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการ
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง
(คำสั่ง มทรส. ที่ 1213/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
9 ประกาศ มทรส. เรื่องกำหนดตำแหน่งแบะเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
13 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
14 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กรณีพิเศษ)
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่องการแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ)
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
9 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ)
10 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
11 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
12 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
13 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามบัณฑิตที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
14 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
15 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
16 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
- -
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
9 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
13 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
15 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
16 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
17 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
18 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
19 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
20 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
21 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
22 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
23 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี(เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
24 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายยามบัณฑิตที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
25 ประกาศ มทรส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
7 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
8 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
9 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
10 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
11 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
12 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
13 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาดเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
14 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
15 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาดการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
16 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เพิ่มเติม) ประจำภาดการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ลำดับที่ รายการประกาศมหาวิทยาลัย
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
2 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
5 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
6 ประกาศ มทรส. เรื่อง รายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๒
7 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
8 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
9 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
10 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
11 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
12 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
13 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
14 ประกาศ มทรส. เรื่องรายนามนักศึกษาที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
15 ประกาศ มทรส. เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
งานสภามหาวิทยาลัยฯ  
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ