สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทีมเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉาย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
นางกันยารัตน์   กัลยานันฑปรีชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางนิศานาถ  ศรีสังวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ