รายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล    บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ขจรไชยกุล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 คน

นายธีรพล ขุนเมือง

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

นายพยุง ศักดาสาวิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายวัลลภ มานะธัญญา

นายวิสิฐ จะวะสิต

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์

นายสุริยา แสงพงษ์

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากกรรมการบริหารฯ
6 คน
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
จากรองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก
จากรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ หนูอินทร์
จากรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
จากคณบดี
ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
จากคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์
จากผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากคณาจารย์และข้าราชการ 
6 คน

อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์

นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ ภูมิวณิชชา

รองศาสตราจารย์อำนวยพศ ทองคำ

อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ