รายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล    บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 คน

นายทรงพล ทิมาศาสตร์

นายธีรพล ขุนเมือง

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

นายพยุง ศักดาสาวิตร

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายวัลลภ มานะธัญญา

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์

..............

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
นายโอภาส เขียววิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากกรรมการบริหารฯ
6 คน
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
จากรองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
จากรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ หนูอินทร์
จากรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน
จากคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.อ. ดร.ธนู ทดแทนคุณ
จากคณบดี
รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
จากผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากคณาจารย์และข้าราชการ 
6 คน

อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา

อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส กลับนวล

อาจารย์สัญญา คำจริง

อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ