รายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล    บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ขจรไชยกุล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 คน

ดร.กิจจา  ใจเย็น

นายธงชัย ลาวรรณ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์

นางประดิษฐา จงวัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ไม้เรียง

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายวัลลภ มานะธัญญา

นายสมชาย มีชูพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์

นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากกรรมการบริหารฯ
6 คน
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
จากรองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก
จากรองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ หนูอินทร์
จากรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
จากคณบดี

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
จากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์
จากผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากคณาจารย์และข้าราชการ 
6 คน

นายปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์

นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ ภูมิวณิชชา

รองศาสตราจารย์อำนวยพศ ทองคำ

นายอำนาจ สุขแจ่ม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ