ก่อกำเนิดสภามหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับสถาปนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ณ เวลานั้น ได้มีการกำหนดไว้ในบท เฉพาะกาล มาตรา 66 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หลังจากนั้น สภามหาวิทยาลัยฯ (ตามบทเฉพาะกาล) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ตามลำดับ รวมถึง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 15 (1) (2) (3) (4) และ (5) ตามลำดับ ตลอดจนข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามมาตรา 22 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
     เมื่อข้อบังคับฯ ดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ตามบทเฉพาะกาล) ตามลำดับแล้ว ระหว่างนั้นสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับฯ โดยเริ่มจากการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก่อนเป็นอันดับแรก และแต่งตั้งผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 จนถึงวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ซึ่งนับเป็นวันแรกของการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวาระแรก 4 ปี (ครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2552)
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
     หลังจากมีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแล้ว สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก สภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาเสนอ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อสภา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งนับเป็นวันแรกของ การดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยท่านแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้
     ณ ช่วงเวลานั้น มหาวิทยาลัยมีนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีแล้ว รวมถึงอธิการบดีก็ได้ เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 6 ตำแหน่ง เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่ครบ องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้ การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย (ตามบทเฉพาะกาล) ไปพลางก่อน
การสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก
     การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก จะดำเนินการได้ต่อเมื่อกฎกระทรวงจัดตั้ง ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2549 ประกาศใช้ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นตามข้องบังคับฯ เพื่อนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกและแต่งตั้งต่อไป วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี และ ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ดังนี้
1. นายสุวิทย์ วงศ์ยืน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. นายไพศาล บุรินทร์วัฒนา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผศ.นภัทร วัจนเทพินท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. นายอาคม สระบัว คณบดีคณะศิลปศาสตร์
7. นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจรัส ดิษฐ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ต่อมาได้ขอลาออกจากตำแหน่ง และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาใหม่ ปัจจุบัน คือ
นางภณรัตน์ คชสิทธ์)
9. นายดิเรก ฉิมชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
การได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์
     มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จำนวน 15 คน และให้อธิการบดีเป็นผู้เลือกประชุมสภาคณาจารย์และ ข้าราชการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งเพื่อเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ที่ผ่านการเลือกให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ นายนนทโชติ อุดมศรี มหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550
การเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
     มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จำนวน 6 คน ซึ่งผลการเลือกตั้ง มีดังนี้
1. ผศ.ชุลีพร ศิลวัตร
2. นายสมชาย กลางวงษ์
3. ผศ.วลัยพร สินสวัสดิ์
4. นางสาวเกษสิริ ศักดานเรศว์
5. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีธนู ทดแทนคุณ
6. นายพงศ์วุฒิ สิทธิผล
การเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ให้อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์และ วิธีการดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน คัดเลือกกันเองจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
     หลังจากมหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาคัดเลือก / เลือกตั้งผู้ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในตำแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ จนครบถ้วนแล้ว ยกเว้นมาตรา 15 (วรรคท้าย) สภามหาวิทยาลัยจึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสภา เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ตามข้อบังคับ ฯ และนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปรวม 14 ท่าน วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 14 ท่าน กำเนิดสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2548 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยในตำแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา 15 (1) ถึง (5) จนครบถ้วนบริบูรณ์ทุกองค์ประกอบของ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้
1. นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 6 คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 3 คน คณบดี 2 คน และผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก (1 คน)
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
 
 
ข้อมูลโดย : งานสภามหาวิทยาลัยฯ  
 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ