หน้าแรก

MOS คืออะไร

เยี่ยมชมศูนย์สอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ
คณะผู้รับผิดชอบศูนย์
รายชื่อผู้สอบผ่าน MOS
หลักสูตรการอบรม

Microsoft Word 2000 Core


Microsoft Word 2000 Core
หัวข้อหลัก รายละเอียด
Working with textการทำงานกับข้อความ
 • การยกเลิกและการทำซ้ำ คำสั่ง ,จัดรูปแบบตัวอักษร
 • การตรวจสอบคำผิดอัตโนมัติ AutoCorrect,ตรวจสอบคำผิด และคำสะกด
 • การแทรกเส้นแบ่งหน้าเอกสาร
 • การใช้สีไฮไลท์ข้อความ ,ลบและแทรกข้อความ
 • การคัดลอก ย้าย และวาง ข้อความ Cut, Copy, and Paste,คัดลอกเฉพาะรูปแบบ
 • การเลือกข้อความ และเปลี่ยนขนาดข้อความ,ค้นหาและแทนที่ข้อความ
 • การจัดตัวอักษรแบบพิเศษ (superscript, subscript, strikethrough, small caps )
 • แทรกวันที่/เวลา date and time,แทรกสัญลักษณ์พิเศษ symbolsง
 • การใช้ Office Clipboard ในการวางข้อมูล ,ใช้ AutoCorrec
Working with paragraphsการทำงานกับย่อหน้า
 • การจัดข้อความในย่อหน้า Align (Center, Left, Right and Justified)
 • การจัดย่อหน้า,กำหนดระยะห่างของบรรทัด Spacing
 • การแทรกสัญลักษณ์ให้กับย่อหน้า Add bullets and numbering
 • การสร้างข้อมูลแบบโครงร่าง outline style numbered list
 • การใส่สีพื้นและเส้นขอบ borders and shading
 • การกำหนดระยะ TAB ,กำหนดตัวนำแท็บ (Tab leaders)
การใช้ตารางUsing Tables
 • การแทรกตารางจาก Excel
 • การ Copy ข้อมูลจาก Excel แบบเชื่อมโยง (linking)
 • การนำข้อมูลในตารางเอ็กเซลไปแก้ไข
Managing Filesการทำงานกับไฟล์
 • การบันทึกไฟล์ Save File,เปิดไฟล์เอกสาร และการค้นหาไฟล์
 • การบันทึกไฟล์ใหม่ New Name/New Location
 • การสร้างเอกสารจากตัวช่วยของโปรแกรม Wizard
 • การบันทึกเอกสารเพื่อทำเป็นเว็บเพจ Save as Web Page
 • การสร้างการเชื่อมโยงเอกสาร เว็บไซต์ อีเมล์ ด้วย Hyperlinks
 • การใช้ผู้ช่วย (Office Assistant) ,ส่งเอกสารจาก Word ออกทาง e-mai
Using Tablesการสร้างตาราง (Table)
 • การสร้างตาราง และการจัดรูปแบบตาราง
 • การใส่ borders and shading ให้กับตาราง
 • การแทรก Row ,Column ,Cell และลบ rows and columns,
 • การรวมเซลล์ การกำหนด ความกว้าง สูงของ row, column-
 • การหมุนข้อความในตาราง
Working with pictures and chartsการทำงานกับรูปภาพ และ กราฟ
 • การใช้แถบเครื่องมือ drawing toolbar
 • การแทรกรูปภาพ จาก From File,Clipart ,WordArt-
 • การสร้างแผนภูมิ Chart

Microsoft Word 2000 Expert

Microsoft Word 2000 Expert
หัวข้อหลัก รายละเอียด
Working with Paragraph
การทำงานกับย่อหน้า
 • การจัดย่อหน้า และแบ่งส่วนเอกสาร(Paragraph /Section)ง
 • การไหลของข้อความ(Window/Orphans Option and keeping lines together
 • การจัดเรียงข้อมูล ในย่อหน้า และตาราง(Sort list)
การทำงานกับเอกสาร
Working With documents
 • การใส่เส้นขอบกระดาษ (Page Border)
 • การจัดรูปแบบที่แตกต่างกับหน้าแรก(Page Setup- Layout)
 • การใช้สไตล์ และแก้ไขสไตล์(Create and Modify Style)ง การทำ Watermarks
 • การสร้างคอลัมน์ ละจัดคอลัมน์ให้เท่ากัน(Column)
 • การทำสารบัญ (Table of contents)
 • การทำดัชนี และแก้ไขดัชนี(Index)
 • สร้างและแสดง เชิงอรรถอ้างอิง(Footnote and Endnote
การใช้ตาราง
Using Tables
 • ขอดูข้อมูลก่อนพิมพ์ ,พิมพ์ข้อมูล Print
 • การแสดงข้อมูลแบบ Web Page Preview
 • การแทรกเลขหน้า page numbers ,เปลี่ยนแนวกระดาษ(Orientation)
 • การกำหนดขอบกระดาษ(margin)
 • การเลื่อนไปยังส่วนอื่นๆของเอกสาร GoTo Documents
 • ใส่หมายเลขหน้าเอกสาร,กำหนดค่า หัวกระดาษ /ท้ายกระดาษ
 • จัดข้อความแบบแนวตั้ง,การจัดข้อมูลแบบคอลัมน์หนังสือพิมพ์
 • การสร้างซองจดหมาย และฉลากติดซองจดหมาย( envelopes and labels )
 • การใช้คำสั่งใน Style ,กำหนด Section เอกสาร ,การใช้ Click and Type
การทำงานกับรูปภาพ และกราฟ
Working With Pictures and Charts
 • แทรกรูปภาพ From File/From Clipart
 • การย้ายตำแหน่งรูปภาพ และลบรูปภาพ
 • การสร้างกราฟ และนำข้อมูลเข้าไปสร้างกราฟ
การใช้จดหมายเวียน
Using Mail Merges
 • การสร้างจดหมายหลัก Main Document
 • การสร้างตารางข้อมูล Data source
 • การสร้างฉลากแบบ Merge
 • Merge จดหมายและสลับชุดข้อมูล
การใช้คำสั่งพิเศษขั้นสูง
Using advanced features
 • การแทรกฟิลด์ จากโปรแกรม
 • การจัดข้อความรอบๆรูปภาพ
 • การสร้างแถบเครื่องมือ
 • การสร้างมาโคร เรียกใช้มาโคร และแก้ไขมาโคร
 • การสร้าง และแก้ไขฟอร์ม
การทำงานร่วมกับกลุ่ม
Collaborating with workgroups
 • การสร้างตาราง และจัดรูปแบบตาราง
 • การแทรกหมายเหตุ (comment),ป้องกันเอกสาร (Protect Document)
 • การบันทึกเวอร์ชั่นเอกสาร(Save Version)
 • การตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร (Track change)
 • การทำงานกับเอกสารที่เป็น HTM
: : Microsoft Word 2000 : : : : Microsoft Excel 2000 : :
: : Microsoft PowerPoint 2000 : : : : Microsoft Access 2000 : :
: : Microsoft Outlook 2000 : :  
 
ศูนย์ทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Prometric Testing Center (THOM3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact Us : Tel. 0 2969 1369-74 ต่อ 2542 Fax. 0 2526 0983
e-mail address : mos@rmutsb.ac.th