หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับ บุคลากร >
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔

 

ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔

          อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรงรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ ๔ และได้รับเกียตริจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักวิจัย คณาจารย์  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น ๒ อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ข้อมูลสำหรับ บุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ข้อมูลสถิติด้านบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready