จำนวนรายการทั้งหมด : 2346 รายการ

ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
“ทำบุญวันพุธ”
“งานวิ่ง วาสุกรี มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2”
“ขอบคุณผู้บริหารสำนักงานเขตอยุธยา บมจ.ธนาคารกรุงไทย”
“ขอบคุณบริษัทมิตซูไทยธาดา จำกัด”
ประกาศ มทร.ส.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป
ประชุมคระกรรมการงานวิ่ง “Wasukri Mini Marathon 2020”
“ทำบุญวันพุธ”
“Hand-On Experience ณ โรงเรียนบางปะหัน”
มอบรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ”
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ๒/๒๕๖๒
ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีวิชาการ
“งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๑”
“การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง”
การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดี แก่ อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแบ่งปันสังคม “น้องอิ่ม พี่สุข”
บท. หันตรา พี่น้องคล้องสัมพันธ์เราร่วมกันการจัดการ
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”