หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

 

 

โครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming

ด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด

                  อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูลรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับทักษะบุคลากรด้านProgrammingด้วยภาษาโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลักสูตรภาษา Javaรุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa)ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ ได้มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ๑ – ๒ สิงหาคม๒๕๖๓ โดยในวันนี้  อาจารย์กรมวุฒิ นงนุชเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมบุคลากรด้านโปรแกรมมิ่ง โดยเน้นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านโปรแกรมมิ่ง ในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๑๗มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ข้อมูล :อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready