หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีในการนี้จะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลีลาวดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready