หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

มทร.สุวรรณภูมิ  ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

             ผศ. ดร.ทรงวิทย์   เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready