หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมวิชาการ Thailand-Japan Microwave 2019 (TJMW 2019)

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Microwave 2019 (TJMW 2019) พร้อมผู้บริหาร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Microwave 2019 (TJMW 2019) เป็นครั้งแรก ร่วมกับ Innovative Electromagnetics Academy of Thailand (iEMAT) และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI)    โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น สร้างเครือข่ายความร่วมมือและนำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดทางด้านไมโครเวฟระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยญี่ปุ่น จำนวน ๘๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๒๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready