หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

     

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางการเกษตรแก่ชุมชนเชิงเขา ๒ โดยมีอาจารย์ยุพิน พูนดี พร้อมด้วย ดร.วิญญู บุญประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ร่วมให้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาน้ำจืด และผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง พร้อมด้วย อาจารย์อรุณี คงสอน อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ความรู้เรื่อง การจัดการดินเพื่อการปลูกพืชปลอดภัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเชิงเขา ๒ ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready