หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย

 

โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย

 

         ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาบรรยายในหัวข้อ การบริหารงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้ คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร บรรยายในหัวข้อ การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สาธารณประโยชน์ คุณรัตนากร แสนศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง บรรยายหัวข้อ การจดสิทธิบัตรงานวิจัย คุณกอวิศาล์ สาธรสุเมธี ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม และคุณธงชัย ตั้งใจดี นักวิเคราะห์ สถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร บรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการโครงการวิจัย เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๓๗ อาคารพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

                                                                          ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร ชำนาญกุล งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready