หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“กาวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

 

“กาวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

         ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ บรรยายเรื่อง บทบาทและจิตวิญญาณความเป็นครู และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผศ.สมใจ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายเรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์บรรจุใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดมความคิด เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน สร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต จัดโดยกองบริหารงานบุคคล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : จัดทำ / หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready