หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 

      ผศ.ไพศาล ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) กิจกรรมที่ ๒เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต  ยะไวทย์ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งจัดโดย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๙ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready