หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๒

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๖๒

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ ๑.ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมนายธนาธิป เงินศรีทองนางสาวนฤชนาท ไก่แก้ว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายธนวันต์ เอี่ยมอาจ นายใบหยก นุ่นคง และนายพีระพงษ์ ญาณะคำ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ๒.ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวณัฐภรณ์ สุภิเจ นางสาวอรนุช บุญล้ำ และนายอิทธิพล วงษ์เบาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ๓.ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา อาจารย์กอบชัย เมฆดี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น บริษัท ไทยออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready