หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สัมมนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

สัมมนาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล   บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาชีพ “การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักการตลาดและนักพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวการบริการ ในภาครัฐและภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถนำไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และนักศึกษาเข้าอบรมมากกว่า  ๓๕๐ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ ชั้น ๓อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ



Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready