หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม

          อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่นผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมกิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์โครงงาน / กิจกรรมส่งเสริมความดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล วิทยากรจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการวิพากษ์โครงงาน  /กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอโครงงานส่งเสริมความดีที่ตอบสนองต่อคุณธรรมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๙ ชั้น ๓อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready