หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พิธีเปิด

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

          ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประเภททีม ๒ คน ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกันในระดับประเทศ ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมมารยาทไทยที่งดงามของไทยให้คงอยู่ ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันกว่า ๑๐๐ ทีม จากทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ชั้น ๓ (Theater) มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ: ศศ , ณัฎฐา /จัดทำ: ณัฎฐา งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready