หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

              ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.โพธิพันธ์ พานิช รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดร.ดำเนิน ไชยแสง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ รศ.สายหยุด อุไรสกุล รองศาสตราจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโดยสำนักคุณภาพการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส.มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready