หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ

              รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึกรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขั้นตอนการเสนอโครงการ และการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจริยกุล ๑ ชั้น ๑ อาคารศูนย์กีฬา  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ/จัดทำ สุบิน ปชส. หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready