หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรหลัก

       เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรหลัก โดยดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กล่าวเปิดโครงการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรหลัก หรือสถานประกอบการ ได้รับเกียรติ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายเรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ (Talent Mobility)  พร้อมเสวนา เรื่อง “โจทย์การทำวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คุณสามารถ วัฒนวิจิตร บริษัท เอส.ไฟว์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด คุณบรรจง    จุตโต บริษัท แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จำกัด คุณนิกร ปัดโต บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และคุณสุเมธ แสงสลับ บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี จำกัด ณ อาคารราชมงคล ๓๖  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready