หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ

 

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ประนอม สุขเกื้อ ผศ.วลัยพร สินสวัสดิ์ ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิ่น และอาจารย์เกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตกมล เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการเคมี ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัตน์วิทยา” ณ ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก ปฏิบัติการใช้สารเคมีและอุปกรณ์ที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและปลอดภัย

 

 

ภาพ/ข้อมูล : บรรณาธิการ วท.  เรียบเรียง : นฤนาท Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready