หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมวิชาการราชมงคลเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วม การประชุมวิชาการราชมงคลเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี โดยการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น   ทั้งหมด 3  ผลงาน ได้แก่ บทความ ปัญหาการลากขึ้นรูปเลขเก้าความแข็งแรงสูงพิเศษเกรด SPFC980Y (A deep drawing problem of advanced high strength steel grade SPFC980Y) โดยอาจารย์สัญญา คำจริง อาจารย์เฉลิม ขุดเอียดและอาจารย์ภาสฬิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง  บทความ การวางแผนการผลิตต่อท่อเหล็กที่เป็นส่วนประกอบช่วงล่างของรถยนต์ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และอัตราการ (Production planning of steel pipes of the car’s component for multiproduct and production rates) โดยอาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา อาจารย์ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี และอาจารย์วิษณุ แฟนเมือง บทความเรื่อง เครื่องปั่นกรอเส้นใยจากใบสับปะรด (a Spinner Pineapple Fiber Machine) โดยอาจารย์ชัยยันต์ ใจบุญมา อาจารย์ชัยวัฒน์ คุรุกิจวาณิชย์ อาจารย์สราวุฒิ สิริเกษรมสุข อาจารย์อนุวัฒน์ บำรุงกิจ และอาจารย์บุญธรรม โสใจวงคุ์

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready