หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นในด้านการฟัง การอ่าน และพัฒนาความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ ในการเตรียมความพร้อมการสอบ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมที่ 1  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2560 และกิจกรรมที่ 2 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 สำหรับผลคะแนน   ที่ได้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มุ่งสู่มาตรฐานสากลต่อไปBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready